Context

De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn. Als het gaat om de uitstroom vanwege pensionering worden ten aanzien van de vervanging geen issues gezien. Wel is een afname waarneembaar als het gaat om de interne mobiliteit. Langer doorwerken en vergrijzing versterken dat effect, er ontstaan interne mismatches kortom een stagnerende provincie. Complicerende factor daarbij is de inclusieve arbeidsmarkt. Er is dus aandacht nodig voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Acties

  1. Wij hebben een herijkte HRM visie en een daaruit voortvloeiend werkprogramma.
  2. Wij dragen zorg voor een stevige en flexibele personele jaarcyclus, waarbij een permanente dialoog plaatsvindt over de (provinciale) resultaten en de daarbij passende ontwikkeling.
  3. Wij ontwikkelen een nieuwe Arbeidsmarktstrategie.
  4. Wij ontwikkelen @search door zodanig dat ook vrijwillige mobiliteit wordt gefaciliteerd.

Toelichting op voortgang

Het jaar 2017 stond voornamelijk in het teken van de nieuwe CAO. Wij hebben in beeld gebracht wat de effecten zijn voor onze organisatie en afspraken gemaakt hoe wij dat vertalen naar ons HRM-beleid. Concreet gaat het om zaken als het afschaffen van de regeling jaargesprekken en het invoeren van het goede gesprek. Daarnaast wordt het persoonlijk ontwikkelbudget ingevoerd, waarmee medewerkers verantwoordelijkheid krijgen te investeren in hun duurzame inzetbaarheid.

De omvang van @Search (de medewerkers die wij begeleiden van werk naar werk) is gereduceerd.

Integriteit

Met het vaststellen van het Integriteitplan 2017 hebben Gedeputeerde Staten het beleid rond integriteit geactualiseerd, inclusief het Protocol voor onderzoek van een (vermeende) integriteitschending. De vertrouwenspersonen voor integriteit hebben 6 gesprekken gevoerd met medewerkers over een vermoeden van integriteitschending of ter voorkoming daarvan. En er is één klacht ontvangen van een burger over een vermoeden van niet integer handelen door een provinciaal ambtenaar tijdens zijn vorige functie.  Geen van de vermoedens hebben geleid tot geconstateerde schendingen. Er zijn geen meldingen ontvangen van een vermoeden van een (maatschappelijke) misstand naar de Wet huis voor klokkenluiders. Wel is onderkend dat het hebben van nevenfuncties door medewerkers een risico in zich heeft van belangenverstrengeling. In dat kader zijn vastgesteld:

  • Regeling Melden en openbaar maken van nevenfuncties provincie Overijssel;
  • Regeling Melden van financiële belangen provincie Overijssel.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij hebben bij deze prestatie een rol als werkgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.