Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat.

Acties

  1. Door het participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bereiken we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten.
  2. Wij maken afspraken met Rijnbrink voor een versterking van het klimaat waarin jonge mensen in aanraking komen met cultuureducatie.
  3. Wij onderzoeken de mogelijkheid om samen met gemeenten en onderwijs een bestuurlijk kader Cultuureducatie Overijssel op te stellen.

Toelichting op voortgang

In 2017 hebben wij met 21 Overijsselse gemeenten afspraken gemaakt over cultuureducatie in de periode 2017-2020, via de regeling Cultuur aan de Basis. Voorwaarde is dat gemeenten voor deze periode zelf financieel bijdragen en dat minimaal 50% van de scholen in de 21 gemeenten meedoen aan het lokale vierjarige cultuureducatieprogramma.

Wij hebben met Rijnbrink  prestatieafspraken gemaakt over de ondersteuning en uitvoering van het Overijsselse cultuureducatieprogramma. Rijnbrink heeft gemeenten geadviseerd in het aanvragen voor de regeling Cultuur aan de Basis, waarna 21 gemeenten een aanvraag hebben ingediend. Aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit doen 74 scholen mee in een verankeringstraject. Eveneens zijn 73 nieuwe scholen bereikt die nog niet eerder aan het cultuureducatieprogramma hebben meegedaan. Met dit programma worden docenten deskundiger gemaakt in het doceren van cultuureducatie op de basisschool. In samenwerking met culturele organisaties wordt de kwaliteit van cultuuronderwijs verbeterd.

Eind 2017 zijn wij gestart met het verkennen van de behoefte bij gemeenten en het onderwijs om een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs in Overijssel af te sluiten. Hierbij heeft de landelijke organisatie Méér Muziek in de Klas interesse getoond in dit proces.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>