Context

Europa heeft ruim € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor OP Oost en ruim € 57 miljoen beschikbaar gesteld voor POP 3/ LEADER in Overijssel, onder de voorwaarde dat de regionale private en publieke partijen ten minste eenzelfde bedrag beschikbaar stellen (cofinanciering). Het management van EFRO Oost Nederland 2014 - 2020 (OP-Oost) is evenals in de periode 2007-2013 ondergebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. De uitvoering van POP 3 2014 - 2020 wordt ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De door Europa beschikbaar gestelde budgetten voor Interreg (Bij Interreg A Nederland-Duitsland gaat het om € 222 miljoen voor het hele programmagebied) en thematische fondsen dienen door private en publieke partijen gecofinancierd te worden. De Managementautoriteit voor het INTERREG VA programma Nederland-Duitsland is Noordrijn-Westfalen (uitvoering door Ministerie van Economische Zaken).

Acties

  1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel EFRO (OP-Oost), voor het Overijssels deel POP3, voor het Overijssels deel Interreg. - We zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat we binnen de door EU gestelde kaders blijven. - We blijven binnen de gestelde foutmarge met een maximum van 2% (EU-eis) ten aanzien van onterechte betalingen.
  2. We leveren onder andere expertise ten behoeve van de position paper IPO/HNP EU fondsen na 2020. Hiermee beogen we effectieve en uitvoerbare EU-programma's die bijdragen aan provinciale doelen.

Toelichting op voortgang

De Europese programma’s zijn volop in uitvoering. Er zijn veel projecten in de pijplijn en de perspectieven bezien over de meerjarige programmaperiode zijn goed.

Het Operationeel Programma Oost Nederland (OP-Oost) ondersteunt projecten op het gebied van productontwikkeling en vormen van netwerken. In 2017 hebben wij ruim € 23 miljoen euro gezamenlijk beschikbaar gesteld onder andere via  de thematische tenders Circulaire Economie en Smart Industry.  Een voorbeeld uit deze laatste tender is het project “Smart Welding Factory”. Een breed consortium van bedrijven en kennisinstellingen werkt samen om het lassen van kleine series efficiënter, goedkoper en beter te maken door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Zo kunnen nieuwe producten sneller op de markt worden gebracht.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3/Leader) richt zich op een concurrerende, innovatieve en duurzame agrarische sector en een leefbaar platteland. Overijssel loopt binnen Nederland voorop in de uitvoering. Inmiddels is er voor € 33,9 miljoen aan EU-middelen beschikbaar gesteld, waarvan bijna € 13,6 miljoen reeds aan projecten beschikt. Deze projecten zorgen voor een totale investering in het platteland van Overijssel van ruim € 41 miljoen. In 2017 zijn o.a. projecten ingediend op het gebied van herverkaveling, innovatie in de landbouw en water. In het kader van Leader zijn vele projecten gestart. Voorbeeld is het project ‘Multifunctioneel Dorpshart Noord Deurningen,’ waarbij het Dorpshart een rigoureuze vernieuwing ondergaat om de leefbaarheid te verbeteren.

INTERREG V

Het beschikbare EU-budget voor innovatie binnen Interreg VA is - gezien de aanwezige projectvoorraad - voor deze periode al zo goed als ingevuld met strategische innovatie-initiatieven. Het betreft hier met name projecten binnen Prioriteit 1 in de strategische sectoren High Tech Systems and Materials, Agrofood, Health en Logistiek. Binnen Prioriteit 2 zijn in 2017 onder meer projecten op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt ondersteund.

De concurrentie in het internationale Interreg VB programma is groot. In 2017 zijn twee "expressions of interest" goedgekeurd voor projecten op het gebied van energie en mobiliteit. Deze worden uitgewerkt in projectvoorstellen. Een in 2016 toegekend project, waarin MKB-bedrijven worden ondersteund bij hun life science innovatie, is in uitvoering. In een toegekend project binnen Interreg Europe onderzoeken we met regio’s uit onder andere Zweden, Noorwegen en Spanje de mogelijkheden om MKB-ers te stimuleren meer gebruik te maken van exportmogelijkheden.

Innovatie en HORIZON  2020

In 2016 is de Europa Agenda van provincie Overijssel vastgesteld. Met het boekje ‘Overijssel in Europa’ bent u in december 2017 geïnformeerd over de voortgang. Een van de prioritaire onderwerpen hierin is het Innovatieprofiel Oost Nederland dat in 2016 is vastgesteld. Door Oost Nederland in Europa scherper te profileren worden de kansen op deelname door Oost Nederlandse bedrijven in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON 2020 vergroot. Het Innovatieprofiel kent twee vlaggenschepen: ‘Smart and sustainable industries’ en ‘Concepts for a healthy Life’. Op deze thema’s profileren we ons in Brussel en in Europese netwerken en programma’s. Zo is Oost Nederland in 2017 formeel lid geworden van het Vanguard initiative. In dit netwerk werken dertig Europese regio’s samen aan innovaties in de slimme maakindustrie.

Ook doen we mee in het HORIZON 2020 programma Manunet. De Overijsselse stichting Laser Applicatiecentrum voert met een Gelderse, Luxemburgse en Duitse partner een project uit op het gebied van 3D-printing.

Positionpaper Cohesiebeleid

Wij hebben input geleverd voor het Positionpaper Cohesiebeleid. Hierin pleiten we voor meer samenhang in beleid en vereenvoudiging en verlaging van de controlelasten. Dit Positionpaper is door IPO,VNG, UvW en het rijk vastgesteld en, samen met het Duitse Positionpaper, aangeboden aan de Eurocommissaris voor Regionaal Beleid. Aanvullend hebben we als provincies onze eigen wensenlijst en lobbystrategie bepaald: handhaving structuurfondsen, een zo hoog mogelijk budget, handhaving grensoverschrijdende programma’s en decentrale programmering per landsdeel. Deze elementen komen terug in de gezamenlijke provinciale lobbystrategie.  We hebben bovendien input geleverd voor een uitwerking van het Positionpaper voor het programma INTERREG, dat voor ons als grensprovincie bij uitstek van belang is. Deze uitwerking wordt begin 2018 vastgesteld. Ook hebben we input geleverd voor een lobbyflyer, waarin de resultaten van EFRO projecten (o.a. in termen van werkgelegenheid) voor het voetlicht worden gebracht. Deze brochure wordt gebruikt voor de lobby in Den Haag. De resultaten van de gezamenlijk lobby en onze input daarbij worden zichtbaar in 2018, als het Meerjaren Financieringskader (MFK) en de verdeling van Europese budgetten over de verschillende lidstaten bekend worden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van regisseur, investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.