Context

De aansluiting van gemeenten, waterschappen, openbare lichamen en de provincie Overijssel op de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening van het Historisch Centrum Overijssel is sinds 2016 mogelijk. Anders dan in andere provincies is in verreweg de meeste Overijsselse gemeenten geen archivaris benoemd.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht op archiefgebied uit. Daarvoor leggen wij inspectiebezoeken af. Dit jaar leggen wij het accent op de kwaliteit van digitale archivering.
  2. Wij zetten de samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel voort. Samen organiseren we opnieuw drie kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer voor het Archiefberaad Overijssel en/of de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid. Daarbij benutten wij resultaten van het landelijke programma Archief2020 die gepubliceerd worden via het Nationaal Archief.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Archiefwettelijk toezicht oefenen wij uit over de 25 gemeenten, waterschap Vechtstromen en 8 openbare lichamen. Met het openbaar lichaam Crematoria Twente (OLCT) is dit jaar voor het eerst contact gelegd. Daarnaast onderhouden we in het kader van verbonden partijen relaties met Area Development Twente (ADT) en sinds dit jaar ook met het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT).

Er zijn 17 inspectiebezoeken afgelegd.

Actie 2: Er zijn besprekingen over de voortzetting van de samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) gevoerd (zie ook kerntaak 6 Culturele infrastructuur). Met het HCO zijn drie bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Archiefberaad Overijssel. Diverse thema's zijn aan de orde gekomen, waaronder digitale duurzaamheid en het verwerven van particuliere archieven. Het LOPAI (landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs) heeft 4 bijeenkomsten georganiseerd waarin kennisdeling centraal heeft gestaan.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.