Resultaatoverzicht

Het financiële resultaat over 2017 is als volgt samen te vatten:

Resultatenoverzicht

x € 1 miljoen)

Actuele Begroting

Realisatie

Realisatie t.o.v. Actuele Begroting

Resultaat

0,0

58,9

58,9

Saldo van baten en lasten

-51,6

44,4

96,0

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

51,6

14,5

-37,1

De omvang van de begroting 2017 bedroeg € 484,2 miljoen. Tegenover deze begrote lasten waren baten geraamd van € 432,6 miljoen. Het verschil (saldo van baten en lasten) werd gedekt door per saldo € 51,6 miljoen te onttrekken aan reserves.

De werkelijk gerealiseerde lasten in 2017 bedroegen € 428,8 miljoen. Een voordeel van € 55,4 miljoen ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde baten bedroegen € 473,2 miljoen. Een voordeel van € 40,6 miljoen ten opzichte van de begroting. Het totale voordeel op de baten en lasten bedraagt daarmee € 96,0 miljoen ten opzichte van de begroting.

Een deel van het totale voordeel van € 96,0 miljoen heeft betrekking op budgetten die worden gedekt uit reserves. De bijdrage vanuit de reserves is daarom € 37,1 miljoen lager dan begroot. Dit bedrag blijft in de reserves beschikbaar voor realisatie van de gestelde doelen.

Het uiteindelijke resultaat in 2017 bedraagt daarmee € 58,9 miljoen.

Analyse van het resultaat

Het Jaarrekeningresultaat van € 58,9 miljoen wordt in grote lijnen veroorzaakt door de volgende factoren:

-

Ontvangen bijdragen van derden voor toekomstige uitvoering van taken

:

€   8,8 miljoen

-

Bijdragen eerder ontvangen dan verwacht

:

€ 20,1 miljoen

-

Hogere ontvangsten dan begroot

:

€   4,6 miljoen

-

Reserve verkeer en vervoer, voormalige BDU-uitkering

:

€   8,8 miljoen

-

Niet begrote vrijval van voorzieningen

:

€   6,2 miljoen

-

Lagere besteding van budgetten dan begroot

:

€ 10,4 miljoen

Ontvangen bijdragen van derden voor toekomstige uitvoering van taken
Via de decembercirculaire 2017 hebben wij € 6,5 miljoen ontvangen voor de uitvoering van toekomstige taken. Voor € 5,5 miljoen heeft dit betrekking op de afgesproken rijksbijdrage aan het Bodemprogramma 2016-2020. Daarnaast levert de afrekening van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente € 1,9 miljoen op. Dat bedrag blijft op basis van de gemaakte afspraken, bij de overdracht van WGR-plus taken van de Regio Twente naar de provincie Overijssel, beschikbaar voor de Twentse gemeenten. Verder hebben wij een bijdrage van € 0,4 miljoen ontvangen in het kader van de realisatie van de infrastructuur voor openbare laadpalen.
Al deze ontvangen middelen zijn benodigd voor de toekomstige realisatie van onze doelstellingen. Voor deze middelen doen wij dan ook een voorstel tot resultaatbestemming (PS/2018/227).

Bijdragen eerder ontvangen dan verwacht
De resultaten van de landinrichtingsprojecten (prestatie 8.2.1) hebben wij voor € 17,5 miljoen al verwerkt in 2017. De helft van dit bedrag heeft betrekking op een vlottere afwikkeling van een landinrichtingsproject dan wij hadden voorzien. De andere helft van dit bedrag wordt verklaard door hantering van een andere grondslag voor de bepaling van de realisatie van prestaties. Op advies van onze accountant verwerken wij al in een eerder stadium een deel van het verwachte resultaat op de projecten, dan wij tot nu toe deden.
Verder hebben wij projectbijdragen van onze partners in het project IJsseldelta fase 1 ontvangen ter grootte van € 2,6 miljoen. Deze bijdragen maken deel uit van het meerjarige projectbudget, maar hadden wij nog niet in 2017 geraamd.

Hogere ontvangsten dan begroot
Wij hebben hogere dividendopbrengsten (€ 3,3 miljoen) ontvangen dan begroot. Ook de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting was hoger dan begroot: € 1,3 miljoen.

Reserve verkeer en vervoer
Het verschil tussen de rijksbijdrage voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU-uitkering) en de kosten voor de projecten die met deze bijdrage worden gefinancierd bedroeg in 2017 € 8,8 miljoen. Jaarlijks verschillen deze componenten, waarbij het saldo wordt verrekend met deze reserve.

Vrijval voorzieningen
In het kader van het Jaarverslag beoordelen wij jaarlijks de hoogte van onze voorzieningen. Uit deze scan bleek dat een aantal voorzieningen kon worden verlaagd. Het betreft de voorzieningen Beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (€ 2,0 miljoen), Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (€ 1,2 miljoen), Resultaten gebiedsexploitaties (€ 0,3 miljoen), en Reorganisatie (€ 2,7 miljoen).

Lagere besteding
Voor meerdere budgetten geldt dat deze in 2017 niet volledig tot besteding zijn gekomen. Het betreft hoofdzakelijk budgetten voor meerjarige projecten, programma’s en subsidieregelingen. Voor veel van deze niet bestede middelen doen wij u dan ook een voorstel tot resultaatbestemming (PS/2018/227).

Een deel van de hierboven genoemde factoren is niet beïnvloedbaar. Het rekeningresultaat van € 58,9 miljoen wordt voor € 30,0 miljoen veroorzaakt door niet beïnvloedbare factoren. het betreft:

 • Bijdrage derden aan aanbesteding openbare laadpalen

prestatie 2.5.2

€   0,4 miljoen

 • Voordelige afrekening Regionaal Mobiliteitsfonds Twente

prestatie 4.1.5

€   1,9 miljoen

 • Vrijval Voorz. Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

prestatie 7.3.7

€   1,2 miljoen

 • Bijdragen van derden IJsseldelta fase 1

prestatie 8.1.1

€   2,6 miljoen

 • Ontvangen provinciefondsmiddelen IJsseldelta fase 2

prestatie 8.1.6

€   1,4 miljoen

 • Schattingswijziging tav resultaten landinrichtingsprojecten

prestatie 8.2.1

€  8,8 miljoen

 • Vrijval voorziening beheer en onderhoud

kerntaak 20

€  2,1 miljoen

 • Verhoging provinciefonds via decembercirculaire

kerntaak 20

€   6,5 miljoen

 • Hogere Dividendopbrengsten, met name Enexis

kerntaak 20

€   3,2 miljoen

 • Vaststelling subsidies en opdrachten voorgaande jaren

kerntaak 20

€   1,9 miljoen

Totaal

€ 30,0 miljoen

De overige afwijkingen van de begroting zijn in min of meerdere mate beïnvloedbaar. Het rekeningresultaat exclusief beïnvloedbare posten bedraagt € 28,9 miljoen. Dit is 6% van de omvang van de begroting. Veelal gaat het hier over deels niet bestede budgetten voor meerjarige projecten en doorlopende subsidieregelingen. Bovendien is een deel van de verwachte grondopbrengsten eerder gerealiseerd dan verwacht. Het gaat daarmee om zaken die wij in meerjarig perspectief goed in beeld hebben, maar waarvoor het moment van daadwerkelijke realisatie van baten en lasten zich lastiger laat voorspellen in de afzonderlijke jaarschijven. Het meerjarige financiële perspectief wijzigt dan ook niet als gevolg van deze andere timing van de gerealiseerde baten en lasten.

In de volgende tabel is een verdere specificatie opgenomen van de opbouw van het gerealiseerde resultaat. Bij de genoemde prestaties wordt onder de financiële toelichting de oorzaak van het verschil tussen begroting en jaarrekening verklaard. De toelichting op de prestaties vindt u onder de kop 'Kerntaken' in de menubalk bovenaan deze site.

Onderwerp

Prestatie

Resultaat

Reserves

Totaal

Huisvesting Statushouders

113

900.000

900.000

Implementatie omgevingswet

117

300.000

300.000

Subsidieregelingen ruimtelijke kwaliteit

121

500.000

500.000

Subsidieregeling vitaliteit binnensteden

132

600.000

600.000

IJssel-Vechtdelta

143

1.700.000

1.700.000

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

151

600.000

600.000

Energiebesparing en duurzame energie

211

100.000

3.800.000

3.900.000

Sanering spoedlocaties bodem

232

400.000

400.000

Sanering asbestbodemlocaties

233

3.500.000

3.500.000

Sanering Olasfaterrein

234

1.700.000

1.700.000

Openbare laadpalen

252

400.000

100.000

500.000

Uivoering groene wetten

311

-300.000

300.000

0

Agrarisch natuurbeheer

314

-500.000

-500.000

Faunafonds

312

-300.000

-300.000

Beheer landschap

315

500.000

500.000

Particuliere natuurrealisatie

323

1.500.000

1.500.000

Stimulering natuur breed

331

400.000

400.000

Twickel

333

300.000

300.000

Kavelruil

334

400.000

400.000

Revolving fund

334

-300.000

-300.000

Agro & Food

344

900.000

900.000

Monitoring natuur en landschap

356

400.000

400.000

Bestedingsplan reserve Verkeer en Vervoer

Kerntaak 4

8.800.000

8.800.000

Afrekening RMF Twente

415

1.900.000

1.900.000

Herijking OV

421

1.000.000

1.000.000

Regionale spoorlijnen

425 ,6,7

3.000.000

3.000.000

Subsidieregelingen goederenvervoer over water

442

300.000

300.000

Beheer en onderhoud provinciale wegen

471

-1.000.000

-1.000.000

Toevoeging aan Voorziening HMO

511

-700.000

-700.000

Herstructurering bedrijventerr., leegstand kantoren

511

300.000

300.000

Breedband

514

500.000

500.000

Meerjarige subsidies voor oa innovatieloketten

531

-1.300.000

-1.300.000

Europese programma's

533

6.300.000

6.300.000

Toevoeging aan Voorziening HFO

534

-1.300.000

-1.300.000

Subsidies versterken ondernemerschap

541

400.000

400.000

Transitiebudget RUD

715

600.000

600.000

PS/GS/Griffie, vooral voorziening APPA

737

1.400.000

1.400.000

IJsseldelta fase 1

811

2.600.000

200.000

2.800.000

Ontwikkelopgave

812

6.700.000

6.700.000

Ruimte voor de Vecht

814

1.800.000

1.800.000

Vrijval voorziening ADT

815

300.000

300.000

Ijsseldelta fase 2

816

1.800.000

1.800.000

Grond voor Grond

821

17.700.000

17.700.000

Overijssels noaberschap

913

400.000

400.000

Gezond bewegen

915

800.000

800.000

Bedrijfsvoering, waaronder Voorz. reorganisatie

Kerntaak 10

4.500.000

4.500.000

Provinciefonds

Kerntaak 20

6.500.000

6.500.000

Motorrijtuigenbelasting

Kerntaak 20

1.300.000

1.300.000

Algemene dekkingsmiddelen, waaronder vrijval

Kerntaak 20

5.100.000

5.100.000

Dividend

Kerntaak 20

3.300.000

3.300.000

Personeelsgebonden kosten

Kerntaak 20

600.000

600.000

Overig

2.201.000

2.133.000

4.334.000

Totaal

58.901.000

37.133.000

96.034.000

Het voordeel op de budgetten die worden gedekt vanuit reserves (€ 37,1 miljoen) heeft betrekking op de volgende reserves:

 • Reserve Europese programma’s

€   6,3 miljoen

 • Reserve Bodemsanering

€   4,9 miljoen

 • Uitvoeringsreserve NNN

€   7,1 miljoen

 • Reserve Verkeer en Vervoer

€   0,4 miljoen

-/-

 • Reserve uitvoering KVO

€ 19,2 miljoen

Ter duiding van het saldo op de Reserve uitvoering KVO: De begrote bestedingen voor het investeringsprogramma Kwaliteit van Overijssel bedroegen voor 2017 € 97 miljoen. De werkelijke bestedingen bedroegen € 78 miljoen.

Resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen

Ten laste van het resultaat van € 58,9 miljoen worden resultaatbestemmingsvoorstellen gedaan tot een bedrag van € 42,2 miljoen. Hiervan wordt € 5,3 miljoen toegevoegd aan de jaarschijven 2018 tot en met 2021 van de begroting 2018. Een bedrag van € 16,0 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserves. En een bedrag van € 20,9 miljoen wordt toegevoegd aan bestemmingsreserves.

Naast resultaatbestemmingen worden ook voorstellen tot begrotingswijziging gedaan. Daarbij zijn er twee categorieën begrotingswijzigingen te onderscheiden:

1. Begrotingswijzigingen om niet bestede budgetten vanuit bestemmingsreserves toe te voegen aan de jaarschijven 2018 en verder van de begroting 2018
Naast het resultaat van € 58,9 miljoen is in 2017 een voordeel van € 37,1 miljoen gerealiseerd op budgetten die worden gedekt vanuit reserves. Voorgesteld wordt om van deze niet bestede budgetten € 13,6 miljoen toe te voegen aan de jaarschijven 2018 en 2019 van de begroting 2018. Het betreft voornamelijk KVO-budgetten (€ 8,4 miljoen) en budgetten ten behoeve van Bodemsanering (€ 4,8 miljoen).

2. Begrotingswijzigingen waarbij mutaties tussen reserves worden voorgesteld
Voor een bedrag van € 33,5 miljoen worden mutaties tussen reserves voorgesteld. Voor € 29,8 miljoen heeft dit betrekking op vrijvallende middelen voor het project Breedband, die vanuit de Algemene Risicoreserve (€ 18,4 miljoen) en de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 11,4 miljoen) worden overgeheveld naar de Algemene Reserve.

Na aftrek van de voorstellen tot resultaatbestemming resteert vanuit het rekeningresultaat een aan de Algemene Reserve toe te voegen bedrag van € 16,7 miljoen. Bovendien wordt vanuit de voorgestelde begrotingswijzigingen een toevoeging van per saldo € 30,0 miljoen voorgesteld aan de Algemene Reserve. Op basis van de nu voorliggende voorstellen wordt vanuit de Jaarrekening 2017 derhalve € 46,7 miljoen toegevoegd aan de  Algemene reserve.

Voor meer specifieke informatie over de resultaatbestemmingen en begrotingswijzigingen verwijzen wij naar het Statenvoorstel Jaarverslag 2017 - resultaatbestemmingen en begrotingswijziging (PS/2018/227).

Overzicht saldo van baten en lasten jaarrekening periode 2011-2017

Resultatenoverzicht

x € 1 miljoen

2017

2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Actuele Begroting

Realisatie

Realisatie t.o.v. Actuele Begroting

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Resultaat

0,0

58,9

58,9

61,9

109,9

49,8

31,1

52,6

13,7

Saldo van baten en lasten

-51,6

44,4

96,0

119,1

149,2

165,3

54,0

88,0

63,3

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

51,6

14,5

-37,1

-57,2

-39,3

-115,5

-22,9

-35,4

-49,6

Het saldo van baten lasten is in voorgaande jaren beïnvloed door bijzondere posten. Het betreft de volgende posten:

2016

vrijval risicovoorziening Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)

€ 26,8 miljoen

2015

vrijval Essent/Escrow

€ 61,2 miljoen

2014

correctie RVO-verplichtingen voor natuur, op basis van Besluit BBV

€ 79,9 miljoen

2014

afwaardering voorzieningen Oost N.V. en Stork B.V. naar aanleiding van Accountantscontrole op de jaarrekening

€ 11,4 miljoen

2013

Afwaardering gronden

-/- € 26,4 miljoen

In onderstaande tabel zijn de saldi van baten en lasten in- en exclusief bijzondere posten weergegeven.

x € 1 miljoen

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Saldo van baten en lasten (inclusief bijzondere posten)

96,0

119,1

149,2

165,3

54,0

88,0

63,3

Bijzondere posten

0,0

26,8

61,2

91,3

-26,4

Resultaat saldo van baten en lasten (exclusief bijzondere posten)

96,0

92,3

88,0

74,0

80,4

88,0

63,3

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het meerjarige verloop van de rekeningresultaten en de saldi van baten en lasten, in- en exclusief bijzondere posten.

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat het saldo van baten en lasten een vergelijkbare omvang heeft als het saldo exclusief bijzondere posten in voorgaande jaren. Het uiteindelijke rekeningresultaat ligt lager dan in de twee voorgaande jaren.