Context

Optimaliseren van alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken, is er behoefte aan een integrale netwerkvisie op de belangrijkste economische relaties van, naar en binnen Overijssel. Op basis van feitelijke gegevens en cijfers ontwikkelen we samen met Rijks- en gemeentelijke overheden en belangen- en koepelorganisaties breed gedragen visies voor openbaar vervoer (spoor en bus), fiets, weg en waternetwerken [zie prestatie 4.1.3]. Door de provinciale visie per vervoerwijze over elkaar te leggen worden kruispunten en parallelle verbindingen inzichtelijk in een integrale netwerkvisie. Door deze actuele integrale netwerkvisie kan de kwaliteit van parallelle systemen worden meegewogen bij toekomstige investeringsvraagstukken.

Acties

  1. We ontwikkelen de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Toelichting op voortgang

Procedureel is de planning (zoals aan u gerapporteerd in de Monitor 2017-I) om in oktober/november 2017 het eindproduct klaar te hebben enkele maanden doorgeschoven in de tijd door foutief ingevoerde telwaarden in het INO verkeersmodel. Dit heeft geleid tot extra werk en daarmee een langere doorlooptijd richting een bruikbaar en zo actueel mogelijk verkeersmodel. Dit betekent dat het besluitvormingsproces voor de zomer 2018 kan starten en dat vaststelling door PS waarschijnlijk net na de zomer van 2018 kan gaan plaatsvinden.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687] . Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Mijlpalen:

Het vaststellen van de Integrale Netwerkvisie Overijssel zal niet in 2017 maar in 2018 plaatsvinden (zie hiervoor de  inhoudelijke toelichting). In 2018 wordt u op de onderstaande momenten geïnformeerd:1. Informatiebrief; stand van zaken Integrale Netwerkvisie Overijssel Q12. Informatiesessie commissie mobiliteit maart 20183. Voorstel Integrale Netwerkvisie Overijssel agenderen ter vaststelling  Q3