Context

Voor de duurzame ontwikkeling van Overijssel is de inzet van veel partijen nodig (onder andere bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden). Daarom onderhouden wij contacten met een breed netwerk van externe partijen om ontwikkelingen te signaleren, te agenderen en – waar nodig – beleid te ontwikkelen. In 2016 hebben wij ons programma Duurzaamheid ontwikkeld, opgenomen onder beleidsdoel 2.5. Onze focus ligt op de doorontwikkeling van dat programma.

Acties

  1. Wij spelen in op actuele ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Daarnaast leveren wij inbreng in het traject van de nieuwe Nationale Omgevingsvisie, afhankelijk van de voortgang op landelijk niveau.

Toelichting op voortgang

Het afgelopen jaar hebben wij samen met gemeenten, provincie Gelderland en bedrijfsleven een aanpak uitgewerkt voor openbare laadinfrastructuur. Zo ondersteunen wij de overgang naar elektrisch rijden. Daarnaast participeerden we in langjarige trajecten, zoals de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet en de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie. Ook participeerden we in het kennisnetwerk Duurzaam Door. Daarin werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan een overgang naar een groene, duurzame economie. We investeerden tevens in de uitbreiding van ons netwerk van externe partijen via onder meer de  Waardemakers-netwerken die we met het Programma Duurzaamheid hebben opgezet (zie ook beleidsdoel 2.5)

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.