Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten.

Acties

  1. Wij actualiseren het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 op.
  3. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  4. Wij ronden de implementatie van de wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving af, die in 2016 inwerking is getreden en wij implementeren de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht die in 2017 verwacht wordt.

Toelichting op voortgang

De gewijzigde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht stelt oprichting van de Omgevingsdiensten verplicht. In 2017 hebben wij samen met de gemeenten de komst van de Omgevingsdiensten in Overijssel voorbereid. De werkzaamheden rond vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) voeren wij tot op heden in eigen huis uit. Vanaf januari 2018 worden deze werkzaamheden uitgevoerd door drie omgevingsdiensten (Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ), Omgevingsdienst Twente (ODT), Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN)) en de eenheid Publieke Dienstverlening (PD). Deze werkwijze is een verdere doorontwikkeling op de landelijk ingezette professionaliseringsslag van het VTH-stelsel. ODIJ en ODT voeren voor de Provincie de reguliere (grijze) WABO-taken uit, ODRN voert de VTH-taken uit voor de risicovolle bedrijven (BRZO en RIE-4) en PD voert de taken uit met betrekking tot de groene en blauwe wetten.

Het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014 - 2019 is hierop aangepast evenals het jaarprogramma voor 2018.

Vanuit onze coördinatierol hebben we in 2017 op bestuurlijk en ambtelijk niveau verschillende overleggen georganiseerd en de afstemming en samenwerking in Overijssel gestimuleerd. Zo is gezamenlijk beleid voor de omgevingsdiensten in ontwikkeling en worden mogelijkheden besproken om gezamenlijk toezicht in het buitengebied te verbeteren. Daarbij stemmen wij af met het Bestuurlijk overleg Samen werkt beter.

Op grond van gewijzigde Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht BOR heeft u in december 2016 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Overijssel 2016 vastgesteld. In de verordening stelt u regels voor de te hanteren kwaliteitscriteria. In samenwerking met de deelnemende partners in de omgevingsdiensten is gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsdoelen voor de onderdelen financiën, uitvoeringskwaliteit en dienstverlening. Deze kwaliteitsdoelen worden opgenomen in het beleidsplan.

Het Besluit Omgevingsrecht geeft duidelijkheid over het takenpakket van de Omgevingsdiensten. Daarnaast geeft het Besluit aan dat het beleidsplan niet alleen zicht moet geven op de handhavingstaken maar ook op de vergunningverleningstaken en toezicht. Sinds 2014 hanteren wij deze brede scope al in ons beleidsplan.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.