Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

In 2014 is in het kader van Kracht van Overijssel begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (54 locaties) en in 2016 is de 2e Tranche (64 locaties) afgerond. De 3e tranche van 82 locaties gaat in 2017 in uitvoering en wordt in hetzelfde jaar afgerond.

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

Acties

  1. Wij voeren 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties uit en sluiten daarmee het KvO-project af.
  2. Wij onderzoeken en saneren circa 250 locaties op Gijmink B.
  3. Wij stimuleren de verwijdering van minimaal 80% van de asbestdaken op Gijmink B middels de koppelpilot asbest bodem- asbest daken.
  4. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2022.

Toelichting op voortgang

De 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties is geheel uitgevoerd en wordt begin 2018 financieel afgesloten. Daarmee is dit KvO-project binnenkort afgerond.

Op Gijmink B hebben wij circa 330 van de 550 locaties onderzocht en gesaneerd. Hiermee lopen we vooruit op de planning van 2017.

De verwijdering van minimaal 80% van de asbestdaken op Gijmink B door de koppelpilot asbest bodem-asbest daken verloopt volgens plan.

In het kader van de uitvoering van het "Projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2022" is in 2017 een Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de zeven betrokken gemeenten en de provincie. De eerste 'koppelpilots' zijn gesaneerd.

Financiën

Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen doordat bij het opstellen van de raming  rekening is gehouden met onzekerheden en risico's die zich bij de uitvoering van saneringen kunnen voordoen. Het niet bestede bedrag is nodig voor doorlopende verplichtingen in 2018.

Het ministerie van I&M heeft een bijdrage van € 5,5 miljoen aan de asbestopgave al in 2017 aan ons uitbetaald. Dat is eerder dan de oorspronkelijke planning. Het bedrag is ontvangen in het Provinciefonds en wordt gestort in de Reserve bodemsanering ter dekking van de uitgaven van de asbestsanering. Bij kerntaak 20 wordt een voorstel voor resultaatbestemming gedaan.

Begrotingswijziging PS

Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan.

De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de Reserve bodemsanering voor uitvoering van de projecten uit het Meerjarenprogramma Bodemsanering 2016-2020/2022.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,8 miljoen te onttrekken aan Reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.3 van de begroting 2018.

Begrotingswijziging GS

Het geraamde budget voor 2017 is niet volledig tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat onzekerheden en risico’s die bij de begroting zijn geraamd zich niet hebben voorgedaan.

.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 710.200 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.3.2 van de begroting 2018.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor de prestatie is in 2012 een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).