Context

Binnen het Rijksprogramma Beter Benutten wordt meegewerkt aan landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen). In het verlengde hiervan is gezamenlijk met andere Overijsselse overheden, het rijk, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen gestart met het programma Slimme Mobiliteit in Overijssel. Doel hiervan is het verkennen van onze rol in de sterk veranderende mobiliteitsomgeving (zie ook [prestatie 4.6.11]). Dit wordt gedaan door te leren, verkennen en vooral te doen.

Slimme mobiliteit gaat met name in op kansen rond technologische innovaties (zoals online informatievoorzieningen) voor de mobilist. Dit heeft gevolgen voor huidige overheidsorganisaties ten aanzien van beleid, beheer en samenwerking binnen het mobiliteitssysteem.

Acties

  1. Het verkennen van de nieuwe rol van de overheden in de sterk veranderende mobiliteitsomgeving.
  2. Het gezamenlijk met de partners uitvoeren van innovatieve slimme mobiliteitsprojecten, waaronder slimme verkeerslichten, open data, innovaties rond fiets, innovatieve mobiliteitsdiensten.

Toelichting op voortgang

Overijssel heeft de ambities op het gebied van “slimme mobiliteit” vastgelegd in de actie-agenda voor slimme mobiliteit GO VOORT. We hebben de actie-agenda samen gemaakt met twee provincies, maar ook met gemeenten en kennisinstituten (UT, Windesheim, HAN Automotive). De nadruk ligt op ‘samenwerking en leren’.  Deze actie-agenda bevat onder andere een opsomming van Oost-Nederlandse initiatieven die al plaatsvinden (ruim 50), en tevens de belangrijkste thema’s die we de komende jaren ‘slim’ gaan oppakken en uitwerken. Dat zijn slimme wegen, binnensteden en logistiek, inzet van ICT op de fiets en (veilig!) in de auto, vraagafhankelijke vervoerssystemen, zero-emissie OV, intelligente snelheidsadaptie (ISA) en het ontwikkelen van een kennisdeel- en ontwikkelplatform voor slimme mobiliteit.

Naast de technologische innovaties van smart mobility was het centrale thema: hoe kunnen we typisch Oost-Nederlandse waarden verder verbeteren? Zoals de kwaliteit van wonen, de goede bereikbaarheid en ligging tussen Randstad en Duitsland. Het ambitieniveau is toepassen en opschalen van technieken en werkwijzen die bewezen hebben te kunnen werken, en een bijdrage leveren aan een Slimmer en Duurzamer mobiliteitssysteem.

Op 31 oktober is de actie-agenda GO VOORT gepresenteerd. De eerste projecten - voortkomend uit de actie-agenda, gingen in 2017 al van start. Dat gebeurde onder meer door het meedoen in een Europees Interreg-project met ISA, en het praktisch vormgeven van slimme ontwerpaspecten in de N18 en N737 en het starten van een MaaS-pilot in Twente (MaaS = Mobility as a Service).

Hiermee zijn ook al concrete stappen gezet. In Twente hebben de gemeenten een Visie op Vervoer opgesteld, waarbij – te beginnen met het Wmo- en leerlingenvervoer – de tienduizenden reizigers uit deze doelgroepen vaker met het OV en kleinschalige vervoersoplossingen gaan reizen, en minder op het maatwerkvervoer (taxi’s) zijn aangewezen. Onder de paraplu van een landelijk MaaS-initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, komt deze dienst ook beschikbaar voor niet-doelgroepreizigers, dus voor alle Twentenaren. Met MaaS is met een ‘druk op de knop’ inzichtelijk wat voor vervoersmogelijkheden er zijn, van OV tot taxi en deelauto’s en –fietsen, die in één moeite door ook geboekt en betaald kunnen worden. MaaS Twente heeft de status van een Regionale Pilot en wordt medio 2018 operationeel.

In deze én de overige acties worden activiteiten en projecten ontplooid, waarbij met name ook (Oost-Nederlandse) bedrijven en kennisinstellingen worden betrokken en ingeschakeld.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

http://www.overijssel.nl/publish/pages/165744/actie-agenda_slimme_mobiliteit_go_voort.pdf

www.dutchmobilityinnovations.com - Communities - MaaS Regional Pilots - Twente