Context

Mede door ons breedbandbeleid is de markt geactiveerd om breedbandnetwerken aan te leggen in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Dit gebeurt goeddeels zonder subsidie. Wanneer de uitrol volgens plan verloopt, heeft bijna heel Overijssel eind 2017 toegang tot breedband. 4% van de activiteiten wordt gedaan tegen een aanvullende eenmalige bijdrage.

Acties

  1. Wij bevorderen de toegang voor alle bewoners en bedrijven in het buitengebied van Overijssel tot een breedbandnetwerk.

Toelichting op voortgang

In 2017 is de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Rijssen-Holten afgerond. Begin 2018 start ook in het laatste deelgebied van de provincie, de Kop van Overijssel, de aanleg van glasvezel, waardoor het gehele buitengebied van Overijssel toegang tot supersnel internet heeft. Overijssel is daarmee koploper in Nederland en Europa. De aanleg is goeddeels zonder subsidie uitgevoerd. Een klein aantal adressen heeft geen toegang tot breedband. Voor hen onderzoekt de provincie de mogelijkheid van maatwerk in het project 'Marconi'. Voor het overige wordt het programma breedband afgerond.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Voor deze prestatie resteert binnen de Algemene risicoreserve (€  20,4 miljoen) en de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (€ 13,3 miljoen) € 33,7 miljoen. De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Overijssel is goeddeels subsidievrij gelukt. Het gevolg is dat het leeuwendeel van het budget niet nodig was. In 2018 is er nog een budget noodzakelijk van € 4,0 miljoen. Een risicoreservering van € 2,0 miljoen voor eventuele schade aan provinciale wegen door afwijkende graafdiepte en € 2,0 miljoen voor het project Marconi voor het aansluiten van de resterende 'witte adressen'.  Van de beschikbare middelen kan om die reden € 29,7 miljoen vrijvallen naar de Algemene Reserve. Onder Kerntaak 20 is het voorstel daartoe opgenomen.

Ter effectuering van bovenstaande is het noodzakelijk de begrote onttrekkingen in 2018 en 2019 aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van deze prestatie te verlagen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de jaarschijven 2018 (€ 0,6 miljoen) en 2019 (€ 1,1 miljoen) van prestatie 5.1.4 in de begroting 2018 te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Bij deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsvoorstel breedbandinfrastructuur [PS/2013/126 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Breedband