Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op d.d. 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Overzicht

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Voor onze provincie vindt deze toetsing plaats op kerntaakniveau. Per kerntaak wordt beoordeeld of de gerealiseerde lasten binnen het bedrag van de begrote lasten voor de betreffende kerntaak zijn gebleven.
In 2017 voldoen wij aan het begrotingscriterium. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de begrote lasten per kerntaak.
Onderstaand is ter nadere uitwerking van dit thema een beschrijving opgenomen van de verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen die worden onderscheiden. Daarbij wordt ook aangegeven hoe dergelijke overschrijdingen worden meegenomen in de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Omschrijving

Rechtmatig althans telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

1.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

*

2.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling.

*

3.

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

*

4.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

*

5.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

*

6.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

6a.

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

*

6b.

Geconstateerd na verantwoordingsjaar

*

7.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas

7a.

Jaar van investeren

*

7b.

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

*

Budgetafwijkingen die weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar
waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten
zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven
en die niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie
“begrotingsoverschrijdingen”. Het gaat hier om afwijkingen van beoogde prestaties en
niet om financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant
soms wel waarneemt, maar waar hij niet standaard op toetst. Indien de accountant
deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking
van de accountantsverklaring. Wel zal de accountant deze waarnemingen opnemen in
zijn verslag van bevindingen.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

De afwijking van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de mutaties in de decembercirculaire (€ 7,0 miljoen) en de afrekening van 2016 van -/- € 0,5 miljoen. De afwijking in de algemene uitkering is ongeveer -/- € 0,1 miljoen. In de decembercirculaire is een aantal wijzigingen met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen. Het totaal hiervan is € 7,1 miljoen.

 • De provincies ontvangen in 2017 aanvullend € 12,6 miljoen euro voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Voor Overijssel komt dit neer op € 680.000.
 • De provincies ontvangen een aanvullend bedrag van € 4,3 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Voor Overijssel komt dit neer op € 761.016.
 • In het kader van het programma Beter Benutten ontvangt Overijssel een aanvullende bijdrage van € 50.000.
 • De provincie Overijssel ontvangt een bijdrage van € 5,5 miljoen voor de aanpak van de meest urgente asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente.
 • Overijssel ontvangt voor het programma Jong Leren Eten € 50.000, dit is bedoeld voor het ondernemen van netwerkactiviteiten.
 • Overijssel ontvangt € 41.000 voor de ontwikkeling van een strategie gericht op het creëren van draagvlak en regionale samenwerking voor het opzetten van de nieuwe governance Nedersaksen.

Lokale heffingen

Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Dividend
De afwijking op de baten van € 3,2 miljoen is veroorzaakt door hogere dividenden van Enexis (€ 2,5 miljoen), CSV Amsterdam (€ 0,4 miljoen), Verkoop Vennootschap (€ 0,2 miljoen) en CBL Venootschap (€ 0,1 miljoen).

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel van deze post betreft de nog te verwachten investeringskosten en andere transitiekosten van de decentralisatie WABO / RUD. Hiervoor was een reservering van € 0,4 miljoen opgenomen, welke niet is gerealiseerd. Voor deze bijdrage aan het resultaat is een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend.

Het tweede onderdeel betreft een administratieve correctie inzake de toedeling van de personeelsgebonden kosten over de kerntaken van € 0,8 miljoen, welke via de toerekening van de personeelsgebonden kosten is gerealiseerd.

Het laatste onderdeel van deze post betreft correcties op de lasten van voorgaande jaren, waarvoor een meevaller van € 1,0 miljoen geraamd was. In 2017 bedroegen de correcties uiteindelijk € 4,9 miljoen, bestaande uit circa 400 posten.
Voor € 2,0 miljoen wordt dit bedrag veroorzaakt door vrijval uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur hebben wij in 2016 en 2017 een aantal incidentele toevoegingen gedaan. Op basis van een nadere duiding van de financiële verslagleggingsvoorschriften voor de provincies door de commissie BBV zijn dergelijke incidentele toevoegingen niet toegestaan. Dit wordt met deze vrijval gecorrigeerd. De vrijvallende middelen waren bestemd voor toekomstig onderhoud. In 2018 leggen wij u de geactualiseerde nota Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (beheerplan) ter besluitvorming voor. In dat kader vindt ook een actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur, voor de dekking van de toekomstige beheer- en onderhoudslasten.
De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 3,9 miljoen.

Onvoorzien
In 2017 is het niet noodzakelijk geweest het bedrag voor Onvoorzien te benutten.

Reserves per kerntaak

Informatie van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1

J. Osinga

R. Wiggers

Functiegegevens

Secretaris / Algemeen Directeur

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1-31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

0,8

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

144.932

76.484

Beloningen betaalbaar op termijn

18.169

11.653

Subtotaal

163.101

88.137

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

144.800

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

Totale bezoldiging

163.101

88.137

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

0,8

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

143.426

73.928

Beloning betaalbaar op termijn

14.937

10.277

Totale bezoldiging 2016

158.363

84.205


Ten opzichte van de Jaarrekening 2016 zijn de bedragen zoals vermeld bij Beloning betaalbaar op termijn voor de secretaris en Statengriffier verlaagd met respectievelijk € 1.306 en € 665. Het betreft een administratieve correctie.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen heeft niet geleid tot onverschuldigde betalingen.

Rest

Overzicht van baten en lasten

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten op d.d. 13 december 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Bij verleende opdrachten worden de lasten verantwoord naar rato van de geleverde prestatie. Subsidies worden in de regel als last verantwoord in het boekjaar waarin de beschikking verzonden is, tenzij één van de in de verordening opgesomde uitzonderingsregels van toepassing is.
Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Overzicht van baten en lasten

saldo rekening 2016

saldo primitief 2017

saldo begroot actueel 2017

saldo rekening 2017

saldo 2017

Kerntaak 1

-16.182

-8.021

-14.203

-8.302

-5.901

Kerntaak 2

-40.998

-26.558

-42.178

-32.635

-9.543

Kerntaak 3

-39.367

-40.844

-49.989

-45.877

-4.112

Kerntaak 4

-134.828

-147.760

-150.878

-136.136

-14.741

Kerntaak 5

-2.308

-44.848

-47.779

-42.070

-5.709

Kerntaak 6

-16.718

-15.847

-17.134

-16.825

-309

Kerntaak 7

-24.340

-16.725

-17.945

-15.635

-2.310

Kerntaak 8

-41.081

-48.568

-47.180

-16.824

-30.357

Kerntaak 9

-5.014

-5.205

-5.205

-3.617

-1.588

Subtotaal kerntaken

-320.836

-354.378

-392.493

-317.922

-74.571

Overhead (Kerntaak 10) (i)

1.795

-43.084

-42.909

-37.868

-5.042

Onvoorzien (i)

-250

-250

-250

Algemene dekkingsmiddelen (i)

413.047

354.567

384.005

400.177

-16.171

Heffing vennootschapsbelasting (i)

Totaal saldo van baten en lasten

94.007

-43.145

-51.647

44.387

-96.034

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

-32.095

43.145

51.647

14.514

37.133

Resultaat

61.912

0

58.901

-58.901

saldo rekening 2016

saldo primitief 2017

saldo begroot actueel 2017

saldo rekening 2017

saldo 2017

Algemene uitkeringen

212.050

195.589

221.606

228.120

-6.513

Lokale heffingen

104.650

105.000

106.700

108.042

-1.342

Dividend

55.765

27.804

29.548

32.816

-3.268

Saldo financieringsfunctie

29.385

24.074

26.301

26.292

9

Overige algemene dekkingsmiddelen

kerntaakgebonden reserves

11.197

2.100

-150

4.907

-5.057

niet kerntaakgebonden reserves

-29.323

Totaal

383.724

354.567

384.005

400.177

-16.171

baten rekening 2016

lasten rekening 2016

saldo rekening 2016

baten primitief 2017

lasten primitief 2017

saldo primitief 2017

baten begroot actueel 2017

lasten begroot actueel 2017

saldo begroot actueel 2017

baten rekening 2017

lasten rekening 2017

saldo rekening 2017

saldo baten rekening 2017

saldo lasten rekening 2017

saldo rekening 2017

Saldo baten en lasten kerntaak

110.974

430.014

-319.041

35.227

432.689

-397.462

42.829

478.231

-435.402

72.161

427.951

-355.790

-29.332

50.281

-79.612

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2.220

18.401

-16.182

1.827

9.848

-8.021

2.373

16.576

-14.203

2.160

10.462

-8.302

213

6.114

-5.901

02. Milieu en energie

3.672

44.670

-40.998

1.268

27.827

-26.558

2.216

44.394

-42.178

2.810

35.445

-32.635

-594

8.949

-9.543

03. Vitaal platteland

1.319

40.685

-39.367

959

41.803

-40.844

1.053

51.042

-49.989

760

46.637

-45.877

293

4.405

-4.112

04. Mobiliteit

82.404

217.232

-134.828

25.507

173.268

-147.760

31.051

181.928

-150.878

35.018

171.154

-136.136

-3.967

10.774

-14.741

05. Regionale economie

-1.691

617

-2.308

63

44.911

-44.848

63

47.842

-47.779

219

42.289

-42.070

-156

5.553

-5.709

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

16.718

-16.718

15.847

-15.847

17.134

-17.134

16.825

-16.825

309

-309

07. Kwaliteit openbaar bestuur

264

24.605

-24.340

119

16.845

-16.725

131

18.077

-17.945

177

15.812

-15.635

-46

2.264

-2.310

08. Gebiedsontwikkelingen

21.574

62.654

-41.081

4.467

53.035

-48.568

4.927

52.107

-47.180

30.229

47.053

-16.824

-25.302

5.055

-30.357

09. Sociale kwaliteit

5.014

-5.014

5.205

-5.205

5.205

-5.205

3.617

-3.617

1.588

-1.588

10. Bedrijfsvoering

1.212

-583

1.795

1.016

44.100

-43.084

1.016

43.925

-42.909

789

38.656

-37.868

227

5.269

-5.042

saldo algemene dekkingsmiddelen

396.681

-16.366

413.047

359.738

5.421

354.317

389.801

6.046

383.755

401.069

892

400.177

-11.268

5.154

-16.421

Algemene dekkingsmiddelen

396.681

-16.366

413.047

359.738

5.171

354.567

389.801

5.796

384.005

401.069

892

400.177

-11.268

4.904

-16.171

Onvoorzien

250

-250

250

-250

250

-250

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

724.550

756.645

-32.095

434.162

391.017

43.145

671.994

620.347

51.647

634.456

619.942

14.514

37.538

405

37.133

Mutaties reserves per kerntaak

232.426

235.197

-2.771

400.148

25.934

374.215

516.001

355.900

160.101

478.464

355.496

122.968

37.538

405

37.133

Mutaties reserves niet kerntaak gebonden

492.124

521.448

-29.323

34.014

365.083

-331.070

155.992

264.446

-108.454

155.992

264.447

-108.455

het gerealiseerde resultaat

1.232.205

1.170.292

61.912

829.127

829.127

1.104.624

1.104.624

1.107.686

1.048.785

58.901

-3.062

55.839

-58.901

controle regel

1.232.205

1.232.204

61.912

829.127

829.127

1.104.624

1.104.624

1.107.686

1.107.686

-3.062

-3.062

58.901

-58.901

-58.901

58.901

Algemene dekkingsmiddelen

396.681

-16.366

413.047

359.738

5.171

354.567

389.801

5.796

384.005

401.069

892

400.177

-11.268

4.904

-16.171

Algemene uitkeringen

212.050

212.050

195.589

195.589

221.606

221.606

228.120

228.120

-6.513

-6.513

Lokale heffingen

104.650

104.650

105.000

105.000

106.700

106.700

108.042

108.042

-1.342

-1.342

Dividend

40.280

-15.485

55.765

27.864

60

27.804

29.543

-5

29.548

32.810

-7

32.816

-3.267

2

-3.268

Saldo financieringsfunctie

39.701

10.316

29.385

31.285

7.211

24.074

33.452

7.151

26.301

33.447

7.155

26.292

5

-4

9

Overige financiële middelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

-11.197

11.197

-2.100

2.100

-1.500

-1.350

-150

-1.349

-6.256

4.907

-151

4.906

-5.057

Reserves op kerntaken

232.426

235.197

-2.771

400.148

25.934

374.215

516.001

355.900

160.101

478.464

355.496

122.968

37.538

405

37.133

Reserve dekking kapitaallasten activa

246.854

-246.854

246.854

-246.854

Reserve Verkeer en Vervoer

1.443

1.443

2.496

2.496

5.382

5.382

5.370

5.370

12

12

Reserve Verkeer en Vervoer

33.813

33.813

408

-408

12

12

-12

408

-420

Reserve Europese programma's

9.934

27.600

-17.666

12.989

4.000

8.989

12.989

4.000

8.989

6.653

4.000

2.653

6.335

6.335

Reserve Reconstructie

160

160

6

6

6

6

Reserve Provinciale infrastructuur

885

250

635

19.338

280

19.058

21.607

280

21.327

21.590

283

21.307

17

-3

19

Reserve Waterwegen

441

205

236

194

-194

194

-194

194

-194

Reserve afrekening pMJP / ILG

1.218

1.218

400

400

700

984

-284

700

984

-284

Reserve energiebesparing

3.132

3.132

810

810

810

810

1

1

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

9.555

9.555

9.555

9.555

Reserve Bodemsanering

11.954

17.649

-5.695

17.157

9.193

7.964

22.765

9.193

13.572

17.891

9.193

8.698

4.874

4.874

Reserve ISV-3

470

470

Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk

47.231

3.342

43.889

63.217

63.217

75.442

5.434

70.008

68.317

5.434

62.883

7.125

7.125

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

121.743

186.150

-64.407

284.551

12.266

272.285

364.145

88.553

275.592

344.959

88.553

256.406

19.186

19.186

Reserve risicobeheersing RBT

2.600

2.600

2.600

2.600

Groep

Naam

baten_rekening2016

lasten_rekening2016

saldo_rekening2016

baten_primitief2017

lasten_primitief2017

saldo_primitief2017

baten_begroot_ actueel2017

lasten_begroot_ actueel2017

saldo_begroot_ actueel2017

baten_rekening2017

lasten_rekening2017

saldo_rekening2017

saldo_ baten_ rekening2017

saldo_lasten_ rekening2017

verschil_saldo2017

ExterneCode

Definities

Saldo baten en lasten kerntaak

01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

2220

18401

-16182

1827

9848

-8021

2373

16576

-14203

2160

10462

-8302

213

6114

-5901

1

Saldo baten en lasten kerntaak

02. Milieu en energie

3672

44670

-40998

1268

27827

-26558

2216

44394

-42178

2810

35445

-32635

-594

8949

-9543

2

Saldo baten en lasten kerntaak

03. Vitaal platteland

1319

40685

-39367

959

41803

-40844

1053

51042

-49989

760

46637

-45877

293

4405

-4112

3

Saldo baten en lasten kerntaak

04. Mobiliteit

82404

217232

-134828

25507

173268

-147760

31051

181928

-150878

35018

171154

-136136

-3967

10774

-14741

4

Saldo baten en lasten kerntaak

05. Regionale economie

-1691

617

-2308

63

44911

-44848

63

47842

-47779

219

42289

-42070

-156

5553

-5709

5

Saldo baten en lasten kerntaak

06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

0

16718

-16718

0

15847

-15847

0

17134

-17134

0

16825

-16825

0

309

-309

6

Saldo baten en lasten kerntaak

07. Kwaliteit openbaar bestuur

264

24605

-24340

119

16845

-16725

131

18077

-17945

177

15812

-15635

-46

2264

-2310

7

Saldo baten en lasten kerntaak

08. Gebiedsontwikkelingen

21574

62654

-41081

4467

53035

-48568

4927

52107

-47180

30229

47053

-16824

-25302

5055

-30357

8

Saldo baten en lasten kerntaak

09. Sociale kwaliteit

0

5014

-5014

0

5205

-5205

0

5205

-5205

0

3617

-3617

0

1588

-1588

9

Saldo baten en lasten overig

Overhead (Kerntaak 10) (i)

1212

-583

1795

1016

44100

-43084

1016

43925

-42909

789

38656

-37868

227

5269

-5042

10

Saldo baten en lasten overig

Algemene dekkingsmiddelen

396681

-16366

413047

359738

5171

354567

389801

5796

384005

401069

892

400177

-11268

4904

-16171

20

Niet alle baten en lasten zijn toewijsbaar aan de kerntaken, omdat deze een algemeen karakter hebben. Deze lasten en baten staan in het onderdeel 'Algemene dekkingsmiddelen'.

Saldo baten en lasten overig

Onvoorzien

0

0

0

0

250

-250

0

250

-250

0

0

0

0

250

-250

22

In de begroting is per jaar een post onvoorzien opgenomen met een omvang van € 250.000. Indien dit budget aangewend moet worden, wordt er besluitvorming aan uw Staten voorgelegd waarin het benodigde bedrag wordt toegewezen aan de betreffende kerntaak.

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Mutaties reserves per kerntaak

232426

235197

-2771

400148

25934

374215

516001

355900

160101

478464

355496

122968

37538

405

37133

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Mutaties reserves niet kerntaak gebonden

492124

521448

-29323

34014

365083

-331070

155992

264446

-108454

155992

264447

-108455

0

0

0

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Voor onze provincie vindt deze toetsing plaats op kerntaakniveau. Per kerntaak wordt beoordeeld of de gerealiseerde lasten binnen het bedrag van de begrote lasten voor de betreffende kerntaak zijn gebleven.
In 2017 voldoen wij aan het begrotingscriterium. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de begrote lasten per kerntaak.
Onderstaand is ter nadere uitwerking van dit thema een beschrijving opgenomen van de verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen die worden onderscheiden. Daarbij wordt ook aangegeven hoe dergelijke overschrijdingen worden meegenomen in de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Omschrijving

Rechtmatig althans telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

1.

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

*

2.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie)regeling.

*

3.

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn

*

4.

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

*

5.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend

*

6.

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt

6a.

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

*

6b.

Geconstateerd na verantwoordingsjaar

*

7.

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas

7a.

Jaar van investeren

*

7b.

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

*

Budgetafwijkingen die weliswaar in financiële zin binnen de begroting blijven, maar
waarbij zeer duidelijk is dat aanzienlijk minder prestaties zijn geleverd c.q. activiteiten
zijn ontplooid dan in de financiële begroting specifiek als doelstelling was aangegeven
en die niet in de jaarrekening zijn toegelicht vormen een aparte categorie
“begrotingsoverschrijdingen”. Het gaat hier om afwijkingen van beoogde prestaties en
niet om financiële budgetafwijkingen c.q. niet financiële informatie die de accountant
soms wel waarneemt, maar waar hij niet standaard op toetst. Indien de accountant
deze vorm van onrechtmatigheid waarneemt heeft dit geen gevolgen voor de strekking
van de accountantsverklaring. Wel zal de accountant deze waarnemingen opnemen in
zijn verslag van bevindingen.

Groep

Naam

baten_rekening2016

lasten_rekening2016

saldo_rekening2016

baten_primitief2017

lasten_primitief2017

saldo_primitief2017

baten_begroot_ actueel2017

lasten_begroot_ actueel2017

saldo_begroot_ actueel2017

baten_rekening2017

lasten_rekening2017

saldo_rekening2017

saldo_ baten_ rekening2017

saldo_lasten_ rekening2017

verschil_saldo2017

ExterneCode

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

212050

0

212050

195589

0

195589

221606

0

221606

228120

0

228120

-6513

0

-6513

20000001

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

104650

0

104650

105000

0

105000

106700

0

106700

108042

0

108042

-1342

0

-1342

20000002

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend

40280

-15485

55765

27864

60

27804

29543

-5

29548

32810

-7

32816

-3267

2

-3268

20000003

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo financieringsfunctie

39701

10316

29385

31285

7211

24074

33452

7151

26301

33447

7155

26292

5

-4

9

20000004

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

-11197

11197

0

-2100

2100

-1500

-1350

-150

-1349

-6256

4907

-151

4906

-5057

20000005

Algemene uitkeringen

De afwijking van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de mutaties in de decembercirculaire (€ 7,0 miljoen) en de afrekening van 2016 van -/- € 0,5 miljoen. De afwijking in de algemene uitkering is ongeveer -/- € 0,1 miljoen. In de decembercirculaire is een aantal wijzigingen met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen van het Rijk voor bepaalde doelen. Het totaal hiervan is € 7,1 miljoen.

 • De provincies ontvangen in 2017 aanvullend € 12,6 miljoen euro voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Voor Overijssel komt dit neer op € 680.000.
 • De provincies ontvangen een aanvullend bedrag van € 4,3 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen. Voor Overijssel komt dit neer op € 761.016.
 • In het kader van het programma Beter Benutten ontvangt Overijssel een aanvullende bijdrage van € 50.000.
 • De provincie Overijssel ontvangt een bijdrage van € 5,5 miljoen voor de aanpak van de meest urgente asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente.
 • Overijssel ontvangt voor het programma Jong Leren Eten € 50.000, dit is bedoeld voor het ondernemen van netwerkactiviteiten.
 • Overijssel ontvangt € 41.000 voor de ontwikkeling van een strategie gericht op het creëren van draagvlak en regionale samenwerking voor het opzetten van de nieuwe governance Nedersaksen.

Lokale heffingen

Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Dividend
De afwijking op de baten van € 3,2 miljoen is veroorzaakt door hogere dividenden van Enexis (€ 2,5 miljoen), CSV Amsterdam (€ 0,4 miljoen), Verkoop Vennootschap (€ 0,2 miljoen) en CBL Venootschap (€ 0,1 miljoen).

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel van deze post betreft de nog te verwachten investeringskosten en andere transitiekosten van de decentralisatie WABO / RUD. Hiervoor was een reservering van € 0,4 miljoen opgenomen, welke niet is gerealiseerd. Voor deze bijdrage aan het resultaat is een resultaatbestemmingsvoorstel ingediend.

Het tweede onderdeel betreft een administratieve correctie inzake de toedeling van de personeelsgebonden kosten over de kerntaken van € 0,8 miljoen, welke via de toerekening van de personeelsgebonden kosten is gerealiseerd.

Het laatste onderdeel van deze post betreft correcties op de lasten van voorgaande jaren, waarvoor een meevaller van € 1,0 miljoen geraamd was. In 2017 bedroegen de correcties uiteindelijk € 4,9 miljoen, bestaande uit circa 400 posten.
Voor € 2,0 miljoen wordt dit bedrag veroorzaakt door vrijval uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. Aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur hebben wij in 2016 en 2017 een aantal incidentele toevoegingen gedaan. Op basis van een nadere duiding van de financiële verslagleggingsvoorschriften voor de provincies door de commissie BBV zijn dergelijke incidentele toevoegingen niet toegestaan. Dit wordt met deze vrijval gecorrigeerd. De vrijvallende middelen waren bestemd voor toekomstig onderhoud. In 2018 leggen wij u de geactualiseerde nota Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (beheerplan) ter besluitvorming voor. In dat kader vindt ook een actualisatie plaats van de benodigde jaarlijkse toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur, voor de dekking van de toekomstige beheer- en onderhoudslasten.
De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 3,9 miljoen.

Onvoorzien
In 2017 is het niet noodzakelijk geweest het bedrag voor Onvoorzien te benutten.

Naam

Kerntaak

Begroting2017

OnttrekkingenBegroot

StortingenBegroot

Rekening2017

OnttrekkingenRekening

StortingenRekening

KerntaakNietkerntaak

Reserve Bodemsanering

Kerntaak: 01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

186

186

0

129,6653

129,6653

0

Kerntaak

Reserve ISV-3

Kerntaak: 01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

0

0

0

0

0

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 01. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

7468

10968

3500

3483,84192

6983,84192

3500

Kerntaak

Reserve Bodemsanering

Kerntaak: 02. Milieu en energie

13386,064

22579,475

9193,411

8568,41693

17761,82793

9193,411

Kerntaak

Reserve energiebesparing

Kerntaak: 02. Milieu en energie

810,376

810,376

0

809,86483

809,86483

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 02. Milieu en energie

-24326,961

18578,415

42905,376

-29278,95145

13626,42455

42905,376

Kerntaak

Reserve afrekening pMJP / ILG

Kerntaak: 03. Vitaal platteland

-284

700

984

-284

700

984

Kerntaak

Reserve Reconstructie

Kerntaak: 03. Vitaal platteland

6

6

0

5,87277

5,87277

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 03. Vitaal platteland

8605

9738

1133

6208,1516

7341,1516

1133

Kerntaak

Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk

Kerntaak: 03. Vitaal platteland

29842,382

31256,177

1413,795

29405,36264

30819,15764

1413,795

Kerntaak

Reserve Provinciale infrastructuur

Kerntaak: 04. Mobiliteit

21326,60506

21606,91506

280,31

21307,31825

21590,30625

282,988

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 04. Mobiliteit

219603,139

244383,139

24780

214811,1253

239591,1253

24780

Kerntaak

Reserve Verkeer en Vervoer

Kerntaak: 04. Mobiliteit

4974

5382

408

5382,00014

5382,00014

0

Kerntaak

Reserve Waterwegen

Kerntaak: 04. Mobiliteit

-194

0

194

-194,425

0

194,425

Kerntaak

Reserve dekking kapitaallasten activa

Kerntaak: 04. Mobiliteit

-246853,795

0

246853,795

-246853,795

0

246853,795

Kerntaak

Reserve Europese programma's

Kerntaak: 05. Regionale economie

8988,551

12988,634

4000,083

2653,41126

6653,49426

4000,083

Kerntaak

Reserve risicobeheersing RBT

Kerntaak: 05. Regionale economie

2600

2600

0

2600

2600

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 05. Regionale economie

32905,192

61220,892

28315,7

32141,38801

60457,08801

28315,7

Kerntaak

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

Kerntaak: 05. Regionale economie

9555

9555

0

9555

9555

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 06. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

-2712

5083,863

7795,863

-2833,00785

4962,85515

7795,863

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 07. Kwaliteit openbaar bestuur

2658

2658

0

2426,981

2426,981

0

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 08. Gebiedsontwikkelingen

31374,915

11498,215

-19876,7

29430,10553

9553,40553

-19876,7

Kerntaak

Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk

Kerntaak: 08. Gebiedsontwikkelingen

40165,994

44185,834

4019,84

33477,517

37497,357

4019,84

Kerntaak

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Kerntaak: 09. Sociale kwaliteit

16,286

16,286

0

16,286

16,286

0

Kerntaak