Context

Wij streven naar voldoende en gekwalificeerde werknemers en werkgelegenheid op alle niveaus. De vraag van de werkgevers staat centraal. Wij bevorderen een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en sociale partners om onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten. De medewerker van morgen wordt nu adequaat opgeleid. De werking van de arbeidsmarkt in onze provincie is zowel een kwantitatief (tekorten) als een kwalitatief (mismatch) vraagstuk. Het uitgangspunt is dat wij waarde toevoegen aan het speelveld van partijen met wettelijke taken en bevoegdheden, zoals regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten. Wij zijn als geen ander in staat om partijen te verbinden, ervoor te zorgen dat verschillende vraagstukken op het juiste schaalniveau worden opgepakt, kennisdeling tussen de regio’s te organiseren en te monitoren. Daar waar in dit speelveld witte vlekken zijn en geen andere mogelijkheden bestaan (landelijk regionaal, Europees) op de voor ons prioritaire opgaven, willen wij deze in goede afstemming invullen.