Context

Wij stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is, vast. Medio 2016 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2017 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij verantwoordelijk voor de vier beheerplannen in Overijssel die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld. Wij passen deze plannen in 2017 op enkele onderdelen aan (zodra eventuele beroepsprocedures zijn afgerond), zodat ze vergelijkbaar zijn met de vijftien bovengenoemde plannen. Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000 [zie ook prestatie 8.1.2].

Acties

  1. Wij stellen drie Natura 2000-beheerplannen vast voor de gebieden: - Bergvennen & Brecklenkampseveld. - De Wieden en Weerribben. - Wierdenseveld.
  2. Wij passen vier Natura 2000-beheerplannen aan voor de gebieden: - Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. - De Borkeld. - Engbertsdijksvenen. - Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

Vanuit onze voortrekkersrol stellen wij beheerplannen vast van Natura 2000-gebieden die in zijn geheel binnen de provinciegrens liggen. In dat kader hebben wij in 2017 het beheerplan voor de Wieden en Weerribben vastgesteld. Het proces voor het opstellen voor de beheerplannen voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld en Wierdense Veld is opgestart. Gelijktijdig lopen in deze gebieden de gebiedsprocessen voor de ontwikkelopgave. Van belang is om deze twee verschillende processen zo goed mogelijk te stroomlijnen om duidelijkheid te geven aan betrokkenen in het gebied. Voor deze twee gebieden heeft dit tot het inzicht geleid iets meer tijd te nemen voor het opstellen van het beheerplan. In 2017 zijn conceptplannen gedeeld met partners in het gebied. Vaststelling vindt nu plaats in 2018.

De beheerplannen voor de gebieden Sallandse Heuvelrug en de Borkeld zijn onherroepelijk. Over het ingestelde beroep tegen het beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State.

Wel heeft de Raad van State in oktober 2017 in haar uitspraak onderdelen van het beheerplan Engbertsdijksvenen vernietigd. Dit plan was opgesteld door het Ministerie van LNV, maar inmiddels zijn wij bevoegd gezag (als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming). Door middel van verschillende bijeenkomsten passen wij, in afstemming met betrokkenen in het gebied, het plan nu aan.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.