Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2017 drie (in 2016 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

  • Gezond produceren.
  • Duurzame voedselbodem.
  • De stal van de toekomst.

Met ondernemers verkennen we de mogelijkheden voor innovatielabs rond de thema’s:

  • Waardevolle voedselketens.
  • De boer als buur.
  • Natuurrijk ondernemen.

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten.

Acties

  1. Wij ondersteunen 3 innovatielabs.
  2. Wij verkennen 3 potentiële innovatielabs.
  3. Wij verstrekken 30 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs.
  4. Wij steunen 3 businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling.

Toelichting op voortgang

In 2016 is het programma gestart met drie innovatielabs; duurzame voedselbodem, gezond produceren en waardevolle voedselketens. Deze labs hebben geleid tot 113 gehonoreerde vragen voor kennisondersteuning. In 2017 zijn daarnaast de innovatielabs stal van de toekomst, natuurrijk ondernemen en de boer als buur gestart. Vanuit deze labs zijn tien aanvragen voor kennisondersteuning gehonoreerd. Vanuit het agro&foodprogramma hebben we zes aanvragen voor "proof of concept financiering" gehonoreerd.

Samen met de provincie Gelderland investeert het agro&foodprogramma  in de eiwittransitie. Daarmee voeren we de motie Van Dijk (juli 2016) over ondersteuning van de eiwittransitie uit. Het resultaat daarvan is dat in oktober 2017 het zevende innovatielab - The Protein Cluster - is gestart. Eind 2017 ondersteunen wij zo zeven innovatielabs.

In 2017 zijn 44 kennisvouchers en zes proof of concepts ondersteund. Bij de ondersteuning van de innovatielabs zijn er zes subsidies verleend.

Financiën

Begrotingswijziging GS

De bestedingen bedragen in 2017 € 2,589 miljoen. Van de € 3,460 miljoen resteert er een saldo van € 0,867 miljoen. Ultimo 2017 zijn er een aantal subsidie-aanvragen ontvangen die binnen het kalenderjaar niet mee konden worden afgedaan, maar in 2018 zullen worden beoordeeld en beschikt.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om dit saldo van € 867.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 3.4.4 van de begroting 2018.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Via het Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019 heeft u een investeringsbudget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is € 6 miljoen voor prestatie 5.3.2 'Van idee naar markt introductie' en € 6 miljoen voor prestatie 3.4.4 'Verbetering ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven'. Beide budgetten verantwoorden wij conform uw besluit onder deze prestatie.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma agro&food in Overijssel 2016-2019 [PS/2016/508 ], (bijbehorend besluit).