Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van monitoring en evaluatie op het gebied van natuur en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies uitgewerkt. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners en (via hen) vrijwilligers.

Acties

  1. Wij leveren de voortgangsrapportage natuur op voor de landelijke rapportage (kwaliteit en kwantiteit).
  2. Wij voeren monitoring van agrarisch natuurbeheer uit.
  3. Wij voeren monitoring van Natura2000 uit.

Toelichting op voortgang

Wij hebben informatie aangeleverd voor de Derde Voortgangsrapportage Natuur die door het IPO aan het rijk wordt aangeboden (http://www.ipo.nl/beleidsvelden/natuur/). Voor het eerst bevat deze Voortgangsrapportage Natuur een beschrijving van de kwalitatieve ontwikkeling van de natuur in Nederland.

In het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), agrarisch natuurbeheer en Natura 2000 voeren de terreinbeherende organisaties in onze opdracht de monitoring uit. Een maal per zes jaar voeren zij soortkarteringen uit en eenmaal in de twaalf jaar wordt de vegetatie en structuur gekarteerd volgens een landelijk afgesproken werkwijze.

In 2017 hebben wij met onze partners bepaald welke procesindicatoren wij gaan meten. Met de procesindicatoren worden de effecten op korte termijn van de herstelmaatregelen in de Natura2000 gebieden bepaald. In 2018 wordt het meetnet uitgezet en starten de metingen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.