Context

Een goede culturele infrastructuur creëren we samen. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017 - 2020 hebben overheden uit landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland en de vier grootste steden in beide provincies) hun ambities op een rij gezet. Het manifest vormt een basis voor cofinanciering met het Rijk en de ambities voor de culturele infrastructuur op de lange termijn. Landsdeel Oost wil samen met de sector en het Rijk in proeftuinen werken aan de toekomstbestendigheid van de culturele infrastructuur, aan talentontwikkeling en profilering en publieksbereik. De proeftuinen moeten leiden tot input voor nieuw (Rijks)beleid vanaf 2021. Over de cofinanciering van instellingen en de route naar een vernieuwd cultuurbestel vanaf 2021 tekenen het Rijk en de overheden in landsdeel Oost  een cultuurconvenant voor de periode 2017 - 2020.

Voor meerjarige financiering door het Rijk ligt de lat hoog. Instellingen moeten kwaliteit aantonen en goede plannen hebben. Deze instellingen zijn een aanwinst voor de basis van het cultureel aanbod. Met de cultuurnota hebben Provinciale Staten een intentie tot cofinanciering bekrachtigd voor instellingen die een meerjarige subsidie krijgen in het kader van de basisinfrastructuur van het Rijk of de landelijke fondsen. Voor de periode 2017 - 2020 maken het Orkest van het Oosten, Jeugdtheater Sonnevanck, Rijksmuseum Twenthe, Nederlandse Reisopera en De Nieuwe Oost onderdeel uit van de rijksbasisinfrastructuur. Kunstvereniging Diepenheim, Kunstbende en het Prinses Christina Concours ontvangen in 2017 in elk geval een meerjarige subsidie van de landelijke fondsen. Resterend cofinancieringsbudget, voor instellingen die hebben aangevraagd voor de fondsen, kan flexibel worden ingezet voor de versterking van het productieklimaat en talentontwikkeling. Om de basis te completeren ondersteunen wij, naast de instellingen die wij samen met het Rijk financieren, twee musea: Museum De Fundatie en Natura Docet.

Acties

  1. Wij maken prestatie afspraken met de instellingen die de basis vormen van het culturele aanbod.
  2. Wij voeren samen met het Rijk en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost Nederland de afspraken van het Cultuurconvenant 2017 - 2020 uit.

Toelichting op voortgang

Met alle instellingen die zijn opgenomen in de Kaderregeling culturele instellingen (Ubs 7.1) zijn prestatieafspraken gemaakt. Deels betreft het hier cofinanciering van instellingen die vierjarig financiering van het Rijk danwel landelijke cultuurfondsen ontvangen. Ook Theater Gnaffel en Toneelschap Beumer & Drost hadden een  subsidie voor 2017-2020 bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd. Hun aanvragen werden in eerste instantie door het fonds afgewezen omdat het subsidiebudget ontoereikend was. Eind 2016 ontvingen deze gezelschappen, samen met de andere instellingen van de zogenaamde B-lijst, alsnog subsidie, maar slechts voor 2017. Afgelopen najaar besloot de minister van OCW extra middelen beschikbaar te stellen waarmee de aanvragen van deze instellingen ook voor de resterende periode 2018-2020  konden worden gehonoreerd. Hierop hebben Gnaffel en Beumer&Drost hun aanvragen voor cofinanciering 2018-2020 bij de provincie ingediend.

Eind december informeerden wij u over het hervonden ritme vant Orkest van het Oosten  en over de beëindiging van het verzwaard toezichtregime.

Op 7 februari ondertekenden de partners in Landsdeel Oost en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw cultuurconvenant 2017-2020. De uitvoering van de afspraken uit het convenant zijn in volle gang, waaronder de uitwerking van een gezamenlijke visie voor het cultuurbeleid vanaf 2021.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>