Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid (zie prestatie 1.4.2) De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte voor de Rivier.
  • Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.
  • Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.
  • Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen.
  2. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
  3. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en beoordelen de projectplannen van de waterbeheerders, wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.
  4. Wij voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit.

Toelichting op voortgang

Samen met de waterschappen hebben we de huidige normering van de regionale keringen geëvalueerd en een plan van aanpak opgesteld voor de komende jaren. Dit is de start van een langdurig traject dat landelijke afstemming vraagt. Dat gebeurt in het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen.

Wij coördineren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de procedure voor Stadsdijken Zwolle. Het Voorkeursbesluit hiervoor is dit jaar genomen door het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Gekozen is voor een dijkverbetering en niet voor een nieuwe dam.

Om niet alleen achteraf te toetsen, maar juist aan de voorkant mee te werken, hebben we een inventarisatie gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit van IJsseldijken: ‘Kijk op de dijk’. Deze inventarisatie is vervolgens benut in de ‘Verkenning ruimtelijke kwaliteit Rijntakken’ en het ‘Ruimtelijk perspectief dijken in Overijssel’. Deze beleidsstukken worden gebruikt bij het ontwerpproces van de dijkverbetering Zwolle-Olst.

Het afgelopen jaar is gekeken hoe we op een duurzame wijze invulling kunnen geven aan het kruispunt N337 – De Meente, het laatste onderdeel van het project IJsseluiterwaarden Olst. Samen met de gemeente Olst is gekozen voor een rotonde op het kruispunt.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2007 (PS/2006/363 ) (bijbehorend besluit)

Aanbieding manifest grote steden (PS/2011/275)

Perspectiefnota 2013 (PS/2012/275 ) (bijbehorend besluit)