Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Acties

  1. Wij ontwikkelen het openbaar vervoer-busnetwerk voor West-Overijssel overeenkomstig het Koersdocument OV.
  2. Wij geven nadere invulling aan de mobiliteitsmix binnen het OV in een gezamenlijk proces met stakeholders en samenleving.
  3. Wij werken een Mobiliteitslab uit. In de mobiliteitslab proberen we vraag en aanbod in de mobiliteitmix te matchen.
  4. Wij werken een Knooppuntenvisie uit in samenhang met fiets (zie ook prestatie 4.3.1).

Toelichting op voortgang

Actie 1.

De ontwikkeling van het OV-busnetwerk verloopt voor zowel West-Overijssel als Twente zoals gepland. In december 2018 worden de laatste wijzigingen doorgevoerd zodat in 2019 het begrotingsevenwicht bereikt wordt.

Actie 2.

Het maatwerkvervoer van de gemeenten in West-Overijssel als opvolger van Regiotaxi fungeert goed. Inmiddels is een opvolgend systeem (maatwerkvervoer II) met meer gemeenten en een doorontwikkeling op het vlak van duurzaamheid aanbesteed.

Met de gemeente Rijssen-Holten en vervoerder Keolis is een systeem voor flexibel openbaar vervoer ontwikkeld dat in 2018 gerealiseerd wordt.

Verspreid over heel Overijssel zijn gesprekken gevoerd met meerdere initiatiefnemers voor lokale kleinschalige mobiliteitsprojecten. Hieruit is in 2017 onder andere de centrumbus Deventer gerealiseerd met een bijdrage vanuit de provincie.

Om het proces van planvorming bij de initiatiefnemers te ondersteunen is in oktober een aanvullende subsidieregeling geopend, gericht op het beter formuleren van een businesscase voor de oorspronkelijke subsidieregeling.

Daarnaast is met de Twentse gemeenten een initiatief gestart om vanuit het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) een MaaS-project te starten. MaaS = Mobility as a Service; zie ook 4.8.2, Slimme Mobiliteit.

Actie 3.

Het Mobiliteitslab is opgericht met deelnemers vanuit Ondernemers, Onderwijs en Overheid. De eerste focus heeft gelegen in kennismaking en kennisdeling.

Actie 4.

De kaders voor de Knooppuntenvisie zijn gesteld. In 2017 zijn kansrijke knooppunten benoemd die in 2018 verder worden verkend.

Financiën

Als gevolg van een lage indexatie op de kosten de afgelopen jaren en de doorgevoerde aanpassingen van de dienstregelingen, hoefde het herijkingsbudget in 2017 niet aangesproken te worden om tekorten op het concessiebeheer mee te dekken. Daarnaast bleven de aanvragen voor subsidies (w.o. Ubs-regelingen 5.2 en 5.3) achter bij de verwachting. Per saldo is hierdoor € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Deze middelen blijven in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel beschikbaar. Zoals afgelopen jaar in de planning- en controlcyclus is aangegeven, zal de financiële tussenstand over de herijking bij de Perspectiefnota 2019 met u worden gedeeld.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in 2014 € 35 miljoen beschikbaar gesteld: Perspectiefnota 2015.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Met betrekking tot het thema Openbaar Vervoer zijn uw Staten door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument Fiets, drie keer geïnformeerd (Q1, Q2 en Q4).