Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.
  2. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

Toelichting op voortgang

In 2017 heeft het grootste deel van de uitvoering van het project plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn in opdracht van ProRail uitgevoerd. Het baanvak is geëlektrificeerd en het spoor is vernieuwd, station Stadshagen is aangelegd, station Kampen is vernieuwd en de spoorbrug over de Blaloweg is opgehoogd. De onderdoorgang bij Stadshagen wordt conform planning in de 1e helft van 2018 opgeleverd.

Begin december 2017 maakte ProRail aan de provincie en gemeenten bekend dat de gevraagde snelheidsverhoging van 100 naar 140 km/u tussen station Stadshagen en station Kampen geen doorgang kon vinden. In het project is door ProRail onvoldoende rekening gehouden met de bodemgesteldheid, waardoor het baanvak onvoldoende stabiel is. ProRail heeft hiermee niet voldaan aan haar opdracht om een baanvak te realiseren dat geschikt is voor de gewenste snelheidsverhoging. Hierdoor is station Stadshagen vanaf 10 december 2017 nog niet in gebruik genomen. Bestuurlijk hebben provincie en gemeenten hun grote verbazing en onvrede over de ontstane situatie richting ProRail geuit. ProRail is nu aan zet om met oplossingen te komen om station Stadshagen op korte termijn te openen met een betrouwbare dienstregeling en behoud van overstaprelaties. Daarnaast is ProRail aan zet om de gevraagde snelheidsverhoging alsnog te realiseren.

Financiën

Voor 2017 was een bedrag van € 9,7 miljoen in de begroting opgenomen. Daarvan is € 1,9 miljoen niet gerealiseerd. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2018 voor de verdere afwikkeling van dit project. Bij de Perspectiefnota 2019 zal de financiële tussenbalans van de herijkingsopgave met u worden gedeeld. Over de tussenstand van de spoorse projecten wordt u bij Monitor I - 2018 geïnformeerd.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen