Context

In deze tijd is het een uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en partners. Belangrijk is het volgen van maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen die vragen om verandering of versnelling in het beleid of aanvullende investeringen nodig maken. Dit vraagt meer dan ooit om een bestuur dat goed op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk richting geeft aan de maatschappelijke opgaven. Wij hebben geconstateerd dat er een versteviging gewenst is in het samenspel tussen Provinciale en Gedeputeerde staten.

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en bestaat uit 47 Statenleden. Zij hebben een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op het door hen gevoerde beleid.

De griffie ondersteunt Provinciale Staten bij procedurele aspecten van het besluitvormingsproces (vergadertechnisch en facilitair, o.a. voorbereiden, agenderen en afhandelen van vergaderingen, voorbereiding werkbezoeken en informatiesessies, regelen van de informatievoorziening).

Daarnaast heeft de griffie een adviserende rol bij de invulling van het werk en de voorbereiding van de besluitvorming door Provinciale Staten (verbinding van Provinciale Staten met de samenleving, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie, signalering en verkenning van trends en ontwikkelingen in de samenleving,  advisering over de kwaliteit van de besluitvorming, advisering over de inzet van de verschillende politieke instrumenten en advisering over integriteit).

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Daarnaast geven Gedeputeerde Staten aandacht voor autonome ontwikkelingen(verkiezingen Tweede Kamer en Omgevingswet en Natuurbeschermingswet).

Beleidskaders:

  • Provinciewet
  • Coalitieakkoord provincie Overijssel ‘Overijssel Werkt’

Acties

  1. Provinciale Staten wordt meer aan de voorkant c.q. start van een beleidsproces door Gedeputeerde Staten betrokken. Cruciaal is dat er continu een dialoog tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten georganiseerd wordt (bijvoorbeeld door beeldvormend debat). Aandachtspunten hierbij zijn goede terugkoppeling, informeren over voortgang en beslismomenten.
  2. Provinciale Staten zoeken gerichter het contact met de samenleving en gaat experimenteren met de inzet van verschillende vormen. Creativiteit staat voorop. Door middel van maatwerk wordt gekeken naar de inzet van het juiste instrument om de verbondenheid van Provinciale Staten met de Overijsselse samenleving te vergroten.
  3. Uitgangspunt is om de vergaderfrequentie tot het nodige te beperken en de vrijgekomen vergadertijd te gebruiken voor externe oriëntatie. Onderzocht wordt of er in plaats van in het Provinciehuis meer op locatie kan worden vergaderd. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteit van de stukken (o.a. omvang, inhoud, format). De griffie zorgt daartoe voor trefzekere (digitale) informatievoorziening en goede planning van de besluitvorming, in overleg met de Agendacommissie en de ambtelijke organisatie.
  4. Er wordt een ontwikkeltraject voor een goed samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten opgestart op basis van concrete pilots die in 2016 hebben plaatsgevonden. In januari gaan Provinciale en Gedeputeerde Staten de gezamenlijk de leerervaringen met deze pilots evalueren en vertalen naar lopende en toekomstige projecten.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben geregeld contact gehad in 2017 om vroeg in het beleidsproces te spreken over rollen en verwachtingen t.a.v. verschillende onderwerpen. Dit gebeurde o.a. in de vorm van Benen-op-tafel-gesprekken en door werkbezoeken op locatie.

Actie 2: Provinciale Staten hebben geëxperimenteerd met meer ruimte voor inwoners tijdens formele commissievergaderingen en daarbuiten. Zodat er meer tijd en meer interactie mogelijk is tussen inwoners en statenleden. Daarnaast is de vergaderfrequentie op het provinciehuis terug gebracht, zodat statenleden meer tijd kunnen besteden aan bezoeken in de provincie en makkelijker in contact komen met inwoners, organisaties en belangengroepen.

Actie 3: In 2017 is aanzienlijk meer op locatie vergaderd, met name wat betreft informele bijeenkomsten en werkbezoeken. Indien er urgentie vanuit de samenleving was, is er ook een formele commissievergadering op locatie geweest. Daarnaast is een grote slag gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van de stukken o.a. door het toevoegen van een 'dashboard' waarbij in één A4 de essentie van een statenvoorstel staat.

Actie 4: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn gezamenlijk verder aan de slag gegaan met de gekozen thema's; zoals de verkenningen en strategische onderwerpen met betrekking tot o.a. digitalisering, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.