Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Het OV-deel van de Regiotaxi komt voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 te vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2017 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Wij maken met vervoerder Syntus, Twentse gemeenten en ROCOV Twente een plan van aanpak voor een verandertraject om het OV-netwerk in Twente (concessie bus/spoor Twente) beter te laten aansluiten op de vraag naar openbaar vervoer.
  2. Wij beheren en doorontwikkelen de lopende concessies (bus en trein).
  3. Wij monitoren de avondritten van de treindienst Almelo - Deventer.
  4. Implementatie verlenging concessie Midden-Overijssel (afhankelijk van besluitvorming in najaar 2016). (Zie ook prestatie 4.2.1)
  5. Aanbesteding door OV-Oost van "Ervaar het OV" (gezamenlijke marketingactie).

Toelichting op voortgang

Op basis van het vastgestelde Koersdocument OV en het daarop gebaseerde transitieplan zijn diverse wijzigingen in de dienstregeling uitgevoerd. Zo is in Zwolle nieuw busmaterieel met een fors hogere capaciteit geïntroduceerd op de scholierenlijnen. Dit om de gevolgen van invoering van de MBO kaart (scholieren 16 en 17 jarigen) op te vangen. Omdat de vervoerder in Twente opbrengstverantwoordelijk is, het koersdocument OV nog niet is uitgerold naar Twente en stakeholders nog maar beperkt zijn meegenomen in de veranderingen, is de dienstverlening in Twente nog slechts beperkt gewijzigd. Buurtbussen en nieuwe vormen van mobiliteit winnen aan belang in de diverse concessiegebieden en worden gefaciliteerd.

Het functioneren van het OV en de vervoerders wordt doorlopend gemonitord en aangestuurd door de beheerorganisatie OV-Oost. Om inwoners kennis te laten maken met het gemak en comfort van het OV is de gezamenlijke marketing van het OV onder de naam Ervaar het OV opnieuw aanbesteed. Daarnaast is de inzet van de OV-ambassadeurs vanuit West-Overijssel succesvol uitgerold naar Twente, Flevoland en Gelderland.

De bestaande concessies zijn in 2017 meer en meer in het licht van de beoogde landsdelige aanbestedingen van het OV komen te staan. Ervaringen uit de huidige concessies en de beheerorganisatie worden in het aanbestedingsproces meegenomen.

In 2017 is het regiotaxivervoer in Overijssel volledig beëindigd. Vanuit de reizigers zijn hierop bijzonder weinig negatieve reacties gekomen en de afloop van de contracten is soepel verlopen.

De nieuw aanbestede concessies Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen zijn eind 2017 gestart. Daarnaast is op de regionale treindiensten Blauwnet geïntroduceerd waardoor reizigers nog maar één keer in- en uitchecken bij een reis met meerdere regionale treinen in Overijssel. Ook hoeft er geen opstaptarief meer betaald te worden bij een overstap van een trein op een bus en omgekeerd van dezelfde vervoerders.

Financiën

Ultimo 2017 is er een positief saldo van € 5,2 miljoen. Dit is het gevolg van meevallende kosten (€ 2,9 miljoen) op de exploitatie van de verschillende OV-concessies (lage indexatie) en hogere reizigersopbrengsten (€ 2,3 miljoen).

De niet bestede KvO middelen (€ 6.000) worden aan de begroting 2018 toegevoegd. De niet bestede reguliere middelen (€ 5,2 miljoen) nemen wij op in een integraal resultaatbestemmingsvoorstel voor verkeer en vervoer bij deze prestatie.

Sinds 2017 is de decentralisatieuitkering verkeer en vervoer opgegaan in de algemene uitkering van het provinciefonds. De budgetten worden sindsdien aangemerkt als reguliere middelen. Bij de begroting 2018 heeft u besloten om vanaf 2018 de bestaande reserve Verkeer en Vervoer te splitsen in een reserve Openbaar Vervoer en de reserve Mobiliteitsprogramma's. In de overgang naar de nieuwe systematiek, wordt het saldo van de niet bestede regulier middelen voor verkeer en vervoer in eerste instantie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer via het integrale resultaatbestemmingsvoorstel bij prestatie 4.2.3. In tweede instantie zullen wij bij Monitor I -2018 de reserve Verkeer en Vervoer splitsen met inachtneming van het gestelde plafond ten aanzien van de reserve Openbaar Vervoer. Wanneer de omvang van de reserve het plafond overstijgt valt het meerdere bij Monitor I - 2018 vrij naar de Algemene Reserve.

Resultaatbestemming

Op de middelen van de prestaties voor verkeer en vervoer is in totaal € 8,7 miljoen niet tot besteding gekomen. (zie prestaties 4.1.5, 4.2.3, 4.3.1, 4.4.2, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.9, 4.8.1). Daarnaast is € 2,0 miljoen aan baten gerealiseerd die niet waren begroot. Dit betrof hoofdzakelijk de afrekening van het Regionaal Mobiliteitsfonds Twente met het Rijk (zie 4.1.5). Conform de systematiek van de reserve verkeer en vervoer, stellen wij voor om de niet bestede middelen van in totaal € 10,7 miljoen toe te voegen aan de reserve Verkeer en Vervoer. Bij de Monitor I - 2018 splitsen wij, conform uw besluit over de begroting 2018, de reserve in de reserves 'Openbaar Vervoer' en 'Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer". Dan wordt u tevens geinformeerd over de tussenstand en de risico's ten aanzien van van de spoorse investeringsprojecten. De omvang van de voornoemde reserves zal dan worden herzien.

Begrotingswijziging GS

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 6.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Brief Treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/264]

Motie inzake treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/399]

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/