Context

De regionale verkeersmanagementteams zijn intensief betrokken bij de programma’s Beter Benutten en Slimme Mobiliteit in Overijssel [beleidsdoel 4.8].

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.
  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Toelichting op voortgang

In twee regio’s (Zwolle-Kampen en Twente) heeft de provincie een trekkersrol als het gaat om het afstemmen van verkeershinder in samenwerking met andere wegbeheerders. Ook bij de Stedendriehoek zijn wij goed bij de samenwerking aangehaakt. Door de goede samenwerking is de hinder in het algemeen voor zover mogelijk tot het minimum beperkt gebleven. Incident Management is onverminderd toegepast op de belangrijkste provinciale wegen. Voor actuele verkeersinformatie ten behoeve van verkeersmanagement maken wij sinds dit jaar voor het eerst gebruik van Floating Car Data. Dit is verkeersinformatie die afkomstig is uit de voertuigen (of hun bestuurders) zelf. Hierdoor hoeven wij minder te investeren in systemen langs de weg. Voor een aantal belangrijke wegen in Overijssel zijn regionale regelscenario’s (een set van vooraf afgesproken verkeersmaatregelen bij files, evenementen of calamiteiten) geactualiseerd. Wij hebben het initiatief genomen om samen met de gemeentelijke wegbeheerders en het Rijk invulling te geven aan de uitvoering van de Landelijke Regelaanpak van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad en het CROW. Verder zijn de regio's nauw betrokken bij de landelijke uitrol van het project ‘Talking Traffic’. Met de start van de uitrol van ruim 100 slimme verkeersregelinstallaties binnen de 3 regio's van Overijssel zijn we landelijk goed vertegenwoordigd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.