Context

Wij hebben zowel volgens de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2019 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te behartigen in onder andere gemeentelijke ruimtelijke plannen en visies.

Acties

  1. Wij dienen zienswijzen, reactieve en proactieve aanwijzingen en beroep in als daarin onvoldoende rekening is gehouden met de provinciale verordening. Als resultaat van goede voorkantsamenwerking (zie prestatie 1.1.2) is dit slechts nodig op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen.
  2. Wij bereiden besluitvorming voor omtrent provinciale inpassingsplannen (PIP's) voor de ontwikkelopgave Natura 2000.

Toelichting op voortgang

Hoewel de voorkantsamenwerking steeds belangrijker wordt en adequaat wordt toegepast, is het soms nodig of handig om het provinciale ruimtelijke instrumentarium in te zetten. In 2017 hebben we 3 zienswijzen ingediend op gemeentelijke plannen/besluiten. Daarnaast hebben we besloten een provinciaal inpassingsplan te gaan maken voor een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. Dat is 0,004% van alle gemeentelijke plannen (683).

Door een uitspraak van de Raad van State is in december 2017 het Provinciale Inpassingsplan voor windpark de Veenwieken onherroepelijk geworden. Dit jaar zijn ook de provinciale inpassingsplannen in procedure gebracht voor uiterwaarden Zwartewater en Vecht, Landgoederen Oldenzaal en Punthuizen-Stroothuizen (zie ook prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.