Ontwikkelingen

  1. Uitbreiding belang in Enexis en Vitens
  2. Nieuwe verbonden partijen
  3. Oost NV wordt Oost NL
  4. Werkwijze Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel aangepast
  5. Additionele middelen voor Energiefonds Overijssel

Beleidskader

Het beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel (Statenvoorstel en geamendeerd besluit).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen.  In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen

Besloten Vennootschappen

Commanditaire Vennootschappen

Naamloze Vennootschappen

Openbare lichamen

Rechtspersoon bij wet

Verenigingen