Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen (zie prestatie 7.3.4). Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij organiseren periodieke college(brede) ontmoetingen, relatiebijeenkomsten (waaronder een doorontwikkeling van Lente in Overijssel en de externe nieuwjaarsreceptie), werkbezoeken van het college bij projecten en bedrijven in de provincie en werkbezoeken van Tweede Kamerleden en nemen deel aan de European Week of Cities and Regions (EWRC) in Brussel.
  2. Wij prioriteren onze inzet in Brussel / Europa aan de hand van de in 2016 vastgestelde Europa agenda 2016-2020 (PS/2016/530). Deze bevat een tiental dossiers/thema’s waarop concrete acties zijn geformuleerd. Het betreft inzet rond Europese wet- en regelgeving, EU-fondsen en grensoverschrijdende samenwerking in Europese netwerken. We investeren bovendien in duurzame relaties met Duitsland aan de hand van de met Gelderland opgestelde Duitslandstrategie en Actieplan (PS/2016/530) en prestatie 7.3.1.
  3. Wij anticiperen tijdig op de landelijke verkiezingen en maken ons hard via het InterProvinciaal Overleg voor een concreet aanbod ten aanzien van een prangend maatschappelijk vraagstuk richting het nieuwe kabinet. Daarnaast prioriteren we onze reguliere lobbyinzet via de Oost-Nederlandse lobbyagenda.
  4. Wij organiseren bestuurlijke ontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten, tweemaal per collegeperiode.

Toelichting op voortgang

Actie 1: In 2017 heeft een uitgebreide delegatie vanuit Overijssel (College van GS en ambtelijk) deelgenomen aan de European Week of Cities and Regions in Brussel. Er is voor CdK en gedeputeerden een programma op maat samengesteld, zodat zij Brusselse stakeholders konden ontmoeten op thema's uit hun portefeuille.

Actie 2: De inzet voor Overijssel in Brussel is geprioriteerd aan de hand van de Europa-agenda 2016-2020. Op 13 december hebben wij de voortgang en resultaten op de 11 prioriteiten gepresenteerd in een Statenbrief. M.b.t. Duitsland zie 7.3.1.

Actie 3: In aanloop naar de verkiezingen is intensief gelobbyd voor de Overijsselse thema’s. Ook is met provincies gezamenlijk in IPO verband een aanbod aan het Rijk gedaan: “Naar een duurzaam Nederland”.  Ook in de formatieperiode is de Haagse lobby ingezet. Dit resulteerde in een regeerakkoord waarin decentrale overheden en specifiek Overijssel meer dan bij voorgaande verkiezingen zijn genoemd. In november is een vervolg aan de lobby gegeven met een netwerk-event in Den Haag, het ‘Wild diner’, waarbij de Overijsselse lobbythema’s met Kamerleden en bewindspersonen zijn besproken. Prioritering via de Oost-Nederlandse lobby-agenda vindt regelmatig plaats, waarbij de bijeenkomsten van “dubbel GS” een belangrijke rol spelen. In 2017 is een begin gemaakt dit overleg en de gezamenlijke lobby te intensiveren.

Actie 4: Wij hebben collegeontmoetingen georganiseerd. Er is gekozen voor het houden van een drietal themabijeenkomsten met een drietal verschillende actuele thema’s (Goed Bestuur, Aantrekkelijke Leefomgeving en Krachtige Economie).  De reacties en de ervaringen waren positief.

Financiën

Grensoverschrijdende samenwerking:

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel nemen de regierol over van het Rijk (met de ondersteuning vanuit het Rijk) als het gaat om een nieuwe governance met Nedersaksen. Dit vraagt om een duidelijk uitgewerkte positioneringsschets, communicatieboodschap en strategie gericht op het creëren van draagvlak. Doel is daarbij om vanuit Nederland met één gezicht naar buiten te treden richting Nedersaksen. Het project ‘Versterking Governance Nederland-Nedersaksen’ richt zich dan ook op oplevering van de navolgende resultaten:

  • Positioneringsschets Nederlandse partners als basis voor dialoog met Nedersaksen
  • Communicatieboodschap en draagvlakstrategie gericht op creëren maximaal draagvlak governance-transitie binnen Nederland om zodoende het gesprek met de Duitse counterpart goed te kunnen voeren.
  • Diverse bestuurlijke en ambtelijke brainstormsessies (minimale streefwaarde 4)

De ontvangen € 41.000,- in de decembercirculaire zal hiervoor worden ingezet in 2018. Aangezien de ontvangen bijdrage verantwoord is onder kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen, zal vanuit die kerntaak een voorstel tot resultaatbestemming gedaan worden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal, Annemieke Traag

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

Open Days 2017; Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.