Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig watergebruik en voorraadvorming van grond- en oppervlaktewater. De komende jaren voeren wij met onze partners in Rijn-Oost verband de deltabeslissing Zoetwatervoorziening en de bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk van september 2015 uit. Hierbij is een relatie met de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur/Natura 2000 (prestatie 8.1.2) . Daarnaast implementeren we Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, zie ook (prestatie 1.4.2) en (prestatie 1.1.5).

Acties

  1. Wij voeren de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden uit.

Toelichting op voortgang

De werkgroep Zoetwatervoorziening Oost Nederland heeft een uitvoeringsstrategie opgesteld. Deze strategie is besproken en vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg. Wij hebben samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta en Vitens de pilot Waterbeschikbaarheid Hammerflier voorbereid.

Doel van de pilot Waterbeschikbaarheid Hammerflier is inzicht krijgen wat watergebruikers (Vitens, boeren, natuurbeheerders, particulieren) kunnen doen in periodes van droogte in het gebied rond de drinkwaterwinning Hammerflier. Daarnaast verbinden we (samen met werkgroep Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) zoetwatervoorziening met andere opgaven zoals water, bodem en klimaatopgaven.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2021.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Zoetwatervoorziening Oost-Nederland