Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn infographics, datavisualisaties, open-data, big-data en het geo-portaal.

Acties

  1. Wij monitoren en evalueren beleid om scherp te blijven op onze prestaties.
  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.
  3. Wij zorgen voor betrouwbare en bruikbare beleidsinformatie en stellen deze beschikbaar in een geschikte vorm aan gebruikers.
  4. Wij voeren beleidscontrol uit gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
  5. Wij zetten in op datamining: het beter benutten van bestaande interne en externe databronnen door deze te koppelen en te analyseren met speciale tools.
  6. Wij verbeteren het databeheer door middel van leanproces verbetering, maar ook door tijdig aan te sluiten bij nieuwe ICT-ontwikkelingen waar sprake is van databestanden.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Wij hebben het Coalitieakkoord halverwege de coalitieperiode geëvalueerd en daarvan verslag gedaan in de Tussenbalans. Resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen in de Perspectiefnota. Wij hebben een evaluatie-agenda 2015 tot 2019 opgesteld en deels uitgevoerd voor de gehele organisatie.

Actie 2: Wij hebben de basisregistraties beheerd en het gebruik daarvan doorontwikkeld. In de loop van 2017 is de Basisregistratie Ondergrond opgezet en in gebruik genomen. De komende jaren wordt dit verder uitgebreid in aansluiting op de landelijke richtlijnen.

Actie 3: Wij hebben de Atlas van Overijssel vernieuwd, deze wordt begin 2018 in gebruik gegeven.

Actie 4, 5 en 6: Wij hebben geïnvesteerd in kennis van de nieuwste ontwikkelingen op GIS- en data-gebied maar ook in de verdere professionalisering van ons gegevens- en databeheer.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.