Context

Onder het interbestuurlijk toezicht vallen verschillende toezichtsdomeinen. Voor gemeenten zijn de toezichtdomeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief, huisvesting statushouders. Voor waterschappen zijn de toezichtsdomeinen: financiën, archief en waterbeleid.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen aan de hand van het toetsingskader interbestuurlijk toezicht.
  2. Wij registreren en onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en ondernemen actie.
  3. De Wet revitalisering generiek toezicht beoogt een versterking van het horizontaal toezicht. Wij onderzoeken met de VNG Overijssel de verdere (on)mogelijkheden voor deze versterking. De VNG-gespreksnotitie Interbestuurlijk toezicht, de uitkomsten van de (ambtelijke) expertmeeting over horizontaal toezicht (juni 2016) en onze bevindingen vormen hiervoor een leidraad. Dit nemen we mee bij de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht. Naar aanleiding van deze evaluatie organiseren we in 2017-2018 wederom een expertmeeting.
  4. Wij blijven samen met gemeenten en waterschappen de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht doorontwikkelen. Dit kan leiden tot herziening van de bestuursovereenkomsten met de 25 gemeenten en 1 waterschap. Wij gaan met het andere waterschap het gesprek aan over het aangaan van een bestuursovereenkomst. Wij betrekken de provincie Drenthe bij het interbestuurlijk toezicht op de interprovinciale waterschappen.
  5. Wij stellen de informatie waarop wij ons in het interbestuurlijk toezicht baseren, beschikbaar. De bestaande databank gemeenten breiden we uit met kengetallen interbestuurlijk toezicht. Wij publiceren de uitkomsten van ons toezicht op de provinciale website.

Toelichting op voortgang

Actie 1. In april zijn de totaalbeelden vastgesteld en aan de gemeenten toegezonden. Drie gemeenten hadden een oranje totaalkleur. Met de burgemeesters van deze gemeenten heeft de Commissaris van de Koning een gesprek gevoerd over het interbestuurlijk toezicht en de mogelijke verbeteracties.

Actie 2. De ontvangen meldingen zijn besproken met de gemeenten. Het proces voor de opvolging van de meldingen is geoptimaliseerd.

Actie 3. De publicatie van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen. Volgens de huidige planning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie zal de evaluatie pas in mei 2018 openbaar worden gemaakt. Om die reden is ook het door ons voorgenomen overleg met de gemeenten over deze uitkomsten in relatie tot de aanbevelingen van de VNG-werkgroep Oeseburg verschoven naar 2018. Overijssel was overigens één van de drie casestudy's bij de landelijke evaluatie.

Actie 4. In oktober hebben we voor het waterschap Vechtstromen het eerste totaalbeeld interbestuurlijk toezicht vastgesteld. De totaalkleur is groen. We betrekken de provincie Drenthe bij het interbestuurlijk toezicht op de interprovinciale waterschappen. Met het waterschap Drents Overijsselse Delta vinden gesprekken plaats over het afsluiten van een bestuursovereenkomst.

Actie 5. Wij hebben de bestaande databank gemeenten uitgebreid met de resultaten van het interbestuurlijk toezicht. Deze resultaten zijn op de provinciale website gepubliceerd door middel van kaartbeelden.

Financiën

Binnen beleidsdoel 7.1 is € 25.000 in de begroting opgenomen voor prestatie 7.1.2. Hiervan is € 17.000 niet tot besteding gekomen. De in de begroting opgenomen middelen voor een expertmeeting zijn slechts beperkt nodig geweest, omdat de meeting is verschoven naar 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.