Context

Bezwaar en administratief beroep zijn het voorportaal voor de rechtmatigheidstoets door de rechter en bieden een mogelijkheid om fouten en de primaire besluitvorming te herstellen. Wij hebben daarbij een rijke traditie in betrokkenheid van inwoners bij het bestuur en het op informele wijze omgaan met (potentiële) geschillen. De methode Overijssel is een grondlegger geweest voor het Binnenlandse zaken-programma Prettig contact.

Acties

  1. Wij behandelen bezwaarschriften en klachten, waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en oplossingsgerichtheid.
  2. Wij monitoren de tevredenheid van bezwaarmakers.
  3. Wij versterken de toepassing van de methode Overijssel in de primaire fase.

Toelichting op voortgang

Actie 1: De provincie heeft het afgelopen jaar 249 bezwaarschriften ontvangen. Daarvan hadden circa 100 bezwaarschriften betrekking op natuurvergunningen. Die werden veelal ingediend door twee stichtingen. Bij de andere bezwaarschriften gaat het vooral om subsidiebesluiten en handhavingskwesties. De ‘Methode Overijssel’ blijkt nog steeds krachtig te werken: in een substantieel deel van de gevallen wordt het bezwaarschrift ingetrokken, omdat een alternatieve oplossing werd bereikt of nadat het besluit  werd toegelicht.

Enige zorg is er over de behandelduur. 70% werd binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De overschrijding van de termijn van de andere 30% is het gevolg van de complexiteit van de zaak.

Actie 2: Elke twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (planning is om dit in 2018 te doen).

Actie 3: Naar aanleiding van concrete cases in bezwarenprocedures wordt waar nodig gerichte actie ondernomen om de primaire besluitvorming te verbeteren.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.