Context

Communicatie, educatie, participatie, bewustwording en samenwerking zijn van belang om onze duurzaamheidsmissie en de vijf kernambities verder vorm en inhoud te geven. De activiteiten voeren wij uit in samenhang met het landelijke programma Duurzaam Door.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een communicatiestrategie rondom de Overijsselse visie op Duurzaamheid en voeren deze uit.
  2. Wij stimuleren duurzaamheid in vijf projecten in samenwerking met bedrijfsleven en samenleving passend binnen onze duurzaamheidsvisie.

Toelichting op voortgang

Zichtbaar wordt gemaakt wat de provincie binnen de context van duurzame ontwikkeling op het vlak van stimuleren van kennisoverdracht en netwerken doet , door  goede voorbeelden uit Overijssel  te delen. Het delen van goede voorbeelden uit Overijssel via een website heeft enige vertraging opgelopen. Geplande oplevering was het laatste kwartaal 2017, de website is inmiddels live gegaan (maart 2018).

Wij hebben daarnaast de volgende projecten en activiteiten ondersteund:

  • Aanpak slim openbaar laden;
  • Earth Hour 2017 in de gemeenten Deventer, Enschede, Hellendoorn, Olst-Wijhe en Zwolle;
  • Voorleesactie over voedsel op basisscholen;
  • Waterbewuste gemeenschappen in het werkgebied van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta;
  • Opzet en continuering van Groene Lopers in Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo, Oldenzaal-Losser en Vechtdal;
  • Duurzame Scholen.

Financiën

Resultaatbestemming

Daarnaast hebben wij in 2017 voor de financiering van de laadpalen een bijdrage ontvangen van Enpuls van € 370.000, deze middelen willen wij middels een resultaatbestemming doorschuiven naar 2018.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 370.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.5.2 van de begroting 2018 ten behoeve van het project openbare laadinfrastructuur.

In de decembercirculaire 2017 ontvangt de provincie Overijssel een bedrag van € 50.000 voor het project "Jong leren eten". Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Begrotingswijziging GS

De provincie Overijssel is dit najaar, mede namens de provincie Gelderland en gemeenten in beide provincies, gestart met de aanbesteding voor 2.250 openbare laadpalen. De provincie Overijssel zal hier optreden als aanbestedende dienst en ondertekenaar van de concessieovereenkomst namens de deelnemende gemeenten in Overijssel en Gelderland. Om de aanbesteding mogelijk te maken en te financieren gaat de provincie Overijssel een samenwerking aan met de provincie Gelderland, Enpuls (netwerkbedrijven) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (financiering uit green deal).

Als gevolg van de vertraging in de aanbesteding is het grootste deel van het beschikbare budget niet besteed in 2017, de restant middelen zullen wij deels (€ 35.000) doorschuiven naar 2018, het overige (€ 78.000) houden wij beschikbaar binnen de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van de niet bestede middelen uit 2017, ad € 35.000, te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2018 van prestatie 2.5.2 van de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012 - 2015 [PS/2012/152 ] (bijbehorend voorstel).