Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name de Statenbesluiten [PS/2014/248] en [PS/2015/934]. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug.

Acties

  1. Wij krijgen benodigde gronden onder het nieuwe tracé beschikbaar op basis van minnelijke verwerving of onteigening.
  2. Wij krijgen benodigde gronden voor aanpassingen op het bestaande tracé beschikbaar op basis van minnelijke verwerving; of dienen zo nodig een verzoekbesluit in bij de Kroon voor de onteigening ervan.
  3. Wij starten met bouwen van viaduct over het spoor.
  4. Wij doorlopen de procedure voor wijzigen Provinciaal Inpassingsplan.
  5. Wij werken de eisenset uit en stellen het hoofdcontract op t.b.v. start aanbesteding.

Toelichting op voortgang

Actie 1.

Er is vertraging opgelopen in de grondaankopen. Niet alle gronden kunnen in den minne worden verworven.

Actie 2.

Voor de gronden ten oosten van de Ankummerdijk is een Koninklijk Besluit in voorbereiding, dat in 2018 aan u wordt voorgelegd. Deze aanvraag is gekoppeld aan het vaststellen van het PIP.

Actie 3.

De bovenleiding van het spoor is aangepast. De voorbereiding voor het bouwen van het spoorviaduct is afgerond en in januari 2018 start het zandtransport voor de aanleg van het viaduct over het spoor.

Actie 4.

De ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) herziening heeft van 6 juni tot en met 17 juli 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn 23 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen richten zich in hoofdzaak op de verkeerssituatie bij basisschool Sjaloom, de veiligheid op de parallelwegen, de situatie bij de Hessenweg-West en de geluidsbelasting ter plaatse van woningen. Alle zienswijzen zijn beantwoord. Dit heeft tot een beperkte bijstelling van het ontwerp PIP geleid. Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 Zwolle – Ommen, herziening 2017 wordt begin 2018 met bijbehorende zienswijzennota ter besluitvorming voor aan u voorgelegd.

Actie 5.

Het aanbestedingsdossier is in de afrondende fase en wordt in 2018 op de markt gezet met als doel de gunning eind 2018 te behalen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N340