Context

We integreren de komende jaren het beleid in de Omgevingsvisie en versterken de informatiebasis. Hiermee stimuleren wij dat wij zelf en onze partners de maatschappelijke opgaven driedimensionaal meenemen in ruimtelijke afwegingen. Hierbij ligt een relatie met de bodemsaneringproblematiek [zie beleidsdoel 2.3].

Acties

  1. Wij doen uw Staten een voorstel over de uitwerking van het versterken van de afwegingssystematiek voor de diepe ondergrond (fingerprints) ten behoeve van de advisering op activiteiten in het kader van de mijnbouwwet.
  2. Wij doen en stimuleren verkenningen, pilots, werkateliers, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en wij bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee passen wij samen met partners de driedimensionale benadering van de ruimte (3D benadering) toe in de praktijk.

Toelichting op voortgang

Op 21 juni 2017 heeft u met het besluit 'Gebruik diepe ondergrond in Overijssel' de 'Versterkte afwegingssystematiek diepe ondergrond' vastgesteld. De beleidskeuzes uit het besluit 'Gebruik diepe ondergrond in Overijssel’ wordt in de lopende Actualisatie 2017/2018 in overleg met onze partners vertaald naar de Omgevingsvisie. In dat kader is met de partners ook gesproken over werkafspraken voor de advisering aan het Rijk. In 2017 hebben we samen met onze partners 10 keer advies uitgebracht en 1 keer een zienswijze ingediend bij het rijk over voorgenomen activiteiten in de diepe ondergrond.

In Twente passen we de Versterkte afwegingssystematiek samen met 14 gemeenten toe in het project 'Onder Twente'. Op Innovate in Deventer hebben we de Versterkte afwegingsmethodiek uitgedragen aan een breed publiek. Samen met de Overijsselse gemeenten geven we de overgang van bodemsanering (door de provincie) naar bodembeheer (door de gemeenten) vorm. Deze overgang van aanpak en taken hangt samen met de toekomstige overgang van de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet (zie prestatie 1.1.7).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel over de uitwerking van het versterken van de afwegingssystematiek voor de diepe ondergrond (Q2 2017).