Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.
  2. Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van het gedeelte Almelo - Mariënberg.
  3. Onderzoek en realisatie van robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo - Hardenberg.

Toelichting op voortgang

Actie 1a.

Voor het actieplan Beter Benutten Decentraal Spoor, gericht op het accommoderen van de verwachte reizigersgroei, zijn samen met de Zwolse onderwijsinstellingen verscheidene pilotprojecten uitgevoerd, zoals afstandsleren, slim roosteren en e-bikes. Deze pilots, die deels ook doorlopen in 2018, hebben reeds spitsmijdende effecten opgeleverd.

Actie 1b.

Realisatie van extra opstelcapaciteit in Emmen past in de bredere context van het aanpakken van de capaciteitsproblemen (en verdere doorontwikkeling) van de Vechtdallijnen in het kader van Beter Benutten. Door extra opstelcapaciteit op het emplacement in Emmen te realiseren, wordt het op termijn mogelijk om de spitstreinen te laten beginnen en eindigen in Emmen. Hierdoor is een optimalere inzet van de beschikbare treinen in de drukste spitsperiode en richting mogelijk. Dit project bevindt zich thans in de planvormingsfase en zal in 2018 door de provincie Drenthe worden uitgevoerd.

Actie 2.

Met het onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van de spoorverbinding Almelo-Mariënberg krijgen we inzicht in de kosten en baten van het elektrificeren van deze dieselspoorlijn. Over de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie wordt u begin 2018 geïnformeerd.

Actie 3.

Sinds augustus 2016 is de treinverbinding Almelo-Mariënberg doorgetrokken naar Hardenberg. Door op deze verbinding een extra (diesel)trein in te zetten, werken we aan een betrouwbare dienstregeling. Op dit moment worden de noodzakelijke voorbereidingen uitgevoerd om deze derde trein concreet in dienst te nemen. Vervoerder Arriva heeft aangegeven te verwachten dat dit in het 3e kwartaal van 2018 wordt gerealiseerd.

Financiën

De voorgenomen infrastructurele aanpassingen zijn in 2017 afgerond. Ultimo 2017 is € 756.000 niet tot besteding gekomen. Deze middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zolang het capaciteitsvraagstuk met betrekking tot het materieel nog open staat. Bij de Perspectiefnota 2019 zal de financiële tussenbalans van de herijkingsopgave met u worden gedeeld. Over de tussenstand van de spoorse projecten wordt u bij Monitor I - 2018 geïnformeerd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Het toegezegde onderzoek haalbaarheid elektrificatie spoorlijn Almelo-Mariënberg heeft u nog niet ontvangen (zie inhoudelijke toelichting).  Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2018 aan uw Staten toegezonden.