Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van de (verwachte) tekorten aan technisch personeel, die de stuwende kracht van onze topsectoren bedreigt. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij en door gerichte modules om zo leren en werken in de techniek te stimuleren.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020.
  2. Wij steunen 2 samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel gericht op de topsectoren, met als doel een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende en gekwalificeerde vakmensen voor bedrijven.
  3. Wij steunen techniekfaciliteiten in het PO/VO in samenwerking met regionale bedrijven, met als doel dat eind 2019 alle PO/VO scholen in Overijssel een samenwerkingsrelatie hebben met een technisch bedrijf.
  4. Wij steunen 3 samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven: TechYourFuture (Techniekonderwijs), TechForFuture (HTSM) en GreenPAC (Kunststoffen/chemie), met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in 2020 en voldoende en gekwalificeerde hbo’ers voor de bedrijven.
  5. Wij steunen het bedrijfsleven om voor meiden, die minimaal 3 jaar gaan werken bij een in Overijssel gevestigd technisch bedrijf, een ontwikkelingsprogramma op te zetten.

Toelichting op voortgang

Wij hebben afspraken gemaakt met de regionale Techniekpacten Twente, Zwolle en de Stedendriehoek m.b.t. de instroom in de techniek en wij dragen financieel bij. Het aantal inschrijvingen in bètatechnische opleidingen is in de periode 2014 – 2016 in zowel het MBO, het HBO als in het WO gestegen. Dankzij nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Overijssel verbetert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanzienlijk.

Er zijn 2 publiek private samenwerkingsprojecten ondersteund waarvan een samenwerkingsproject van ROC Landstede en regionale MKB bedrijven dat zich richt op robotisering/smart industry. Het andere project van zorgorganisaties met het ROC van Twente betreft een samenwerking op het gebied van E-learning (zorg & technologie).

Er zijn in totaal 6 aanvragen toegekend voor de regeling 'Kiezen voor techniek in het PO/VO en nog 2 in behandeling. Vanaf 2018 zal deze regeling worden ondergebracht in de activiteiten van de regionale Techniekpacten. Er zijn samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven ondersteund (Centers of Expertise), te weten TechYourFuture, TechForFuture en Greenpac. De activiteiten van de Centers of Expertise zijn tevens verbonden aan de innovatie infrastructuur in Overijssel. Wadinko/WIMM is financieel ondersteund voor het opzetten van een oriëntatieprogramma voor technische studenten en bedrijven in Overijssel. Het programma is gericht op meer uitstroom van studenten in technische functies bij Overijsselse MKB-bedrijven. Daarnaast is er een inspiratiereis georganiseerd, die plaatsvond in september 2017. Tijdens deze reis zijn "good practices" in kaart gebracht om succesfactoren te achterhalen die kunnen helpen om de instroom (en het behoud) van meisjes en vrouwen in technische studies en functies te vergroten.

De MKB-HRM regeling heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van werkenden tot en met niveau 3 te bevorderen. Overijsselse MKB bedrijven kunnen een bijdrage van maximaal 20.000,- euro aanvragen wanneer ze investeren in een HRM-scan en in maatwerkontwikkeltrajecten voor hun personeel.  Er zijn in 2017 met deze regeling in ruim 480 werkenden, bij 21 bedrijven,  in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

Financiën

Er resteert € 165.906 binnen deze prestatie. Dit bedrag blijft conform de spelregels van UKVO beschikbaar voor het bestaande programma.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019'.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Landelijk techniekpact