Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord in Kompas 2020.

Acties

  1. Wij werken met partners (gemeenten, waterschappen, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners) aan een visie op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit is een doorlopend traject waarbij thema's (onder andere representatieve democratie en samenspel) worden geformuleerd. Hiervoor bedenken we passende vormen. Wij betrekken u bij dit traject.
  2. Wij actualiseren de stand van zaken van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Met de gemeenten gaan wij in gesprek over de bevindingen van dit onderzoek.
  3. Wij brengen het thema Integriteit in Overijssel in kaart door een verkenning uit te voeren. Om de uitkomsten van deze verkenning en Overijsselse best practices te delen organiseren wij een Overijsselse Integriteitdag. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 richten wij ons expliciet op het thema integriteit in relatie tot de selectie van (nieuwe) raadsleden (prestatie 7.1.6).
  4. Wij delen onze ervaringen met het instrument bestuursmonitor met de Overijsselse gemeenten. Wij bieden alle gemeenten aan om zelf een bestuursmonitor te laten uitvoeren. Deze biedt inzicht in de bestuurlijke draagkracht en faciliteert het gesprek daarover.
  5. De lokale politiek laat steeds vaker een versnippering of fragmentatie van de politiek zien. Wij voeren een verkenning uit naar de effecten van deze ontwikkeling op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Actie 1: We  hebben – in het kader van ‘Samen voor goed bestuur’ – nadrukkelijker ingezet op het gezamenlijk optrekken en helder communiceren. Wij hebben een gespreksronde gevoerd langs alle Overijsselse gemeenten en waterschappen en hebben ook, in samenwerking met “Overijssel Doet Mee”, gesprekken gevoerd met scholieren/studenten en ondernemers over goed bestuur en democratie. U bent hierbij betrokken. Op basis van deze gesprekken zijn bijeenkomsten georganiseerd over thema’s (zie actie 3 integriteit en actie 5 politieke fragmentatie) die op basis van deze open dialoog zijn opgehaald.

Actie 2: De stand van zaken van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden is geactualiseerd. Uit deze ambtelijke actualisatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kwam het beeld naar voren dat intergemeentelijke samenwerking op het sociale domein steeds complexer lijkt te worden. Eind van het jaar hebben we deze bevindingen geagendeerd bij de VNG-Overijssel en samen met hen zoeken we het komende jaar naar oplossingen.

Actie 3: De CdK heeft het afgelopen jaar in de contacten met de gemeenten expliciet aandacht gevraagd voor integriteit, juist met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De verkenning Bestuurlijke integriteit in de provincie Overijssel is uitgevoerd. Daarvoor zijn zowel gemeenten als politieke partijen in Overijssel bevraagd. Van de gemeenten is de integriteitsinfrastructuur in kaart gebracht. De politieke partijen in Overijssel zijn bevraagd op hun aandacht voor integriteit zowel bij selectie van hun kandidaat raadsleden, als ook tijdens hun raadslidmaatschap.

De uitkomsten zijn gedeeld op de Overijsselse Integriteitdag op 30 november 2017.

Actie 4: Het instrument bestuursmonitor is aan diverse gemeenten aangeboden. Dit heeft geresulteerd in een bestuursmonitor bij de gemeente Almelo die dit jaar is opgestart.

Actie 5: We hebben de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een beschouwing laten maken over Politieke Fragmentatie getiteld: 'Politieke Fragmentatie: balanceren tussen effectiviteit, legitimiteit en representativiteit'. In 2018 houden wij een bijeenkomst over dit thema.

Financiën

Binnen beleidsdoel 7.1 is € 198.000 in de begroting opgenomen voor prestatie 7.1.1. Hiervan is € 123.000 niet tot besteding gekomen. Met name de middelen voor de bestuursmonitor zijn nog niet aangesproken. Het gestarte onderzoek heeft nog niet tot kosten geleid. Deze kosten zullen in 2018 in rekening worden gebracht.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Boele Staal

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.