Context

Als beleidsbepaler zijn wij verantwoordelijk voor de opstelling en waar nodig bijstelling van de beheerplannen voor de Natura2000-gebieden en van de maatregelpakketten voor deze gebieden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Daarnaast zetten wij in op de verbetering van de aanpak en het instrumentarium van de PAS.

Als investeerder en ontwikkelaar zorgen wij voor de uitvoering van inrichtings- en beheermaatregelen van beheerplannen van de 24 Natura2000-gebieden en van de maatregelpakketten voor deze gebieden van de PAS [zie kerntaak 8]. Dat is essentieel voor het behoud van planten en dieren, maar ook voor het kunnen bieden van ruimte voor economische ontwikkeling in Overijssel. Daarnaast zorgen wij voor de afronding van de resterende uitbreidingsopgave van de Natuurnetwerk Nederland in uiterlijk 2018.