In de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ zijn de  projecten uit de (voormalige) Dynamische Beleidsagenda (DBA) opgenomen. Naast deze projecten zijn alle investeringsprojecten in de provinciale infrastructuur in dit overzicht opgenomen, aangezien al deze investeringen voortaan worden geactiveerd. Voor de projecten uit de voormalig DBA wordt het verloop van de reserve provinciale infrastructuur nog wel afzonderlijk inzichtelijke gemaakt.

Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken

(x € 1.000)

Financiering

2017

Totaal kosten

Bijdrage derden

Bijdrage provincie

Realisatie Totaal
2004-2016

Begroting

Realisatie

Resultaat

Begroting 2018 t/m 2023

Planstudiefase

N307 (Excl. € 16,016 mln AKVO)

2.500

-

2.500

131

900

441

459

1.928

N337 Rotonde Olst

949

-

949

-

35

(35)

914

Planuitwerkingsfase

N732 VOC's Lonneker - Losser

1.061

-

1.061

328

150

18

132

715

Vechtdalverbinding (N340 - N377)

201.000

11.000

190.000

38.082

8.964

4.719

4.245

158.199

N334 Oude Molenweg

1.000

125

875

-

-

17

(17)

983

Realisatiefase

N737 Innovatiedriehoek

3.127

-

3.127

-

-

950

(950)

2.177

N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker

5.460

75

5.385

4.633

75

70

5

757

N343 rondweg Weerselo

13.370

1.515

11.855

3.130

100

51

49

10.189

N34 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe

53.941

4.500

49.441

7.711

16.278

6.388

9.890

39.842

N348 Raalte-Ommen incl VOC afslag Lemerlerveld

12.500

1.500

11.000

2.260

3.297

670

2.627

9.571

N331 VOC's Hasselt

9.400

2.275

7.125

1.069

2.730

1.043

1.687

7.288

Financiële afwikkeling en Nazorg

N331 Zwartsluis - Vollenhove

7.600

376

7.224

7.214

31

12

19

374

N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute

9.641

592

9.049

9.547

20

4

16

90

Overige

Vervangingsinvesteringen

20.000

-

20.000

2.483

3.875

1.778

2.097

15.739

Kanaal Almelo de Haandrik

6.592

592

6.000

-

1.000

(588)

1.588

7.179

Totalen

348.141

22.550

325.591

76.588

37.420

15.608

21.812

255.945

Toelichtingen
In 2017 heeft de voorbereiding en uitvoering van omvangrijke investeringen in de provinciale infrastructuur plaatsgevonden. Voor 2017 was hiervoor in totaal aan kapitaalkredieten een bedrag van € 37,4 miljoen geraamd waarvan € 15,6 miljoen is gerealiseerd en € 21,8 miljoen niet tot besteding is gekomen.

Bij de Vechtdalverbinding (N340 - N377) is de belangrijkste oorzaak van de opgetreden onderuitputting dat de verwerving  van gronden meer tijd in beslag heeft genomen dan voorzien. Voor de opwaardering van de N34 tot stroomweg is door de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden begin 2017 gestart. Voor de N348 Raalte-Ommen en de N331 VOC Hasselt geldt dat de uitvoering eind 2017 is gestart en het kastritme overeenkomstig wordt aangepast. De voorbereidingen voor de vervangingen van de wegen, de kunstwerken en delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in volle gang maar kosten meer tijd dan voorzien. Voor delen van de oeverbeschoeiing  van Kanaal Almelo - De Haandrik heeft vanwege de stabiliteit van de damwanden extra onderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is enige vertraging ontstaan. Naar verwachting zal het totale pakket aan vervangingen wel binnen de periode 2016 tot en met 2019 worden gerealiseerd.

Wij stellen u voor het niet bestede investeringskrediet van € 21,8 miljoen door te schuiven naar de volgende jaren.

Vechtdalverbinding (N340 - N377)
Op een begroot bedrag van bijna € 9 miljoen is € 4,2 miljoen niet tot besteding gekomen. De belangrijkste oorzaak van de opgetreden onderuitputting is de verwerving  van gronden die meer tijd in beslag heeft genomen dan voorzien. Naar verwachting wordt het niet bestede bedrag in 2018 gerealiseerd. Het kasritme wordt overeenkomstig aangepast en er zijn geen gevolgen voor de algehele realisatie van het project.

Wij stellen u voor het resultaat van € 4,2 miljoen grotendeels door te schuiven naar de 2018 en 2019.

N34 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe
Op een begroot bedrag van bijna € 16,3 miljoen is € 9,9 miljoen niet tot besteding gekomen. Begin 2017 is de opdracht tot het ombouwen van de N34 naar een veilige regionale stroomweg opgedragen. In de loop van 2017 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden verlopen volgens plan.

Het kasritme wordt overeenkomstig aangepast en er zijn geen gevolgen voor de totale realisatie van het project.

Wij stellen u voor het niet bestede investeringskrediet van € 9,9 miljoen geheel door te schuiven naar 2018.

N348 Raalte-Ommen incl VOC afslag Lemerlerveld
Op een begroot bedrag van € 3,2 miljoen is € 2,6 miljoen niet tot besteding gekomen. De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting N348, fase 1 en 2 zijn afgerond. Het contract is opgesteld en de uitvoering van de werkzaamheden is aanbesteed. Op 4 december 2017 is opdracht verleend, inclusief de realisatie van de tunnel Oude Twentseweg en de uitvoering van de werkzaamheden uit fase 1 en 2 zijn eind 2017 gestart. Doordat de uitvoering van de werkzaamheden pas eind 2017 zijn gestart dient het kasritme overeenkomstig te worden aangepast en er zijn geen gevolgen voor de algehele realisatie van het project.

Wij stellen u voor het niet bestede investeringskrediet van € 2,6 miljoen geheel door te schuiven naar 2018.

N331 VOC's Hasselt
Op een begroot bedrag van € 2,7 miljoen is € 1,7 miljoen niet tot besteding gekomen.
Doordat de uitvoering van de werkzaamheden pas eind 2017 zijn gestart dient het kasritme overeenkomstig te worden aangepast en er zijn geen gevolgen voor de totale realisatie van het project.

Wij stellen u voor het niet bestede investeringskrediet van € 1,7 miljoen geheel door te schuiven naar 2018.

Kanaal Almelo de Haandrik
Op een begroot bedrag voor 2017 van € 1,0 miljoen heeft in 2017 geen besteding plaatsgevonden. De voorbereidingen voor de vervangingen van de wegen, de kunstwerken en delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik zijn in volle gang maar kosten meer tijd dan voorzien. Voor delen van de oeverbeschoeiing heeft vanwege de stabiliteit van de damwanden extra onderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is enige vertraging ontstaan. Naar verwachting zal het totale pakket aan vervangingen wel binnen de periode 2016 tot en met 2019 worden gerealiseerd.

In 2017 hebben we baten ontvangen van totaal € 0,6 miljoen van de gemeenten Hardenberg, Twenterand en Ommen als bijdrage in de kosten van het opruimen van explosieven.

Wij stellen u voor het niet bestede investeringskrediet van € 1,6 miljoen geheel door te schuiven naar 2019.