Context

Ons programma voor streektaal en streekcultuur wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Historisch Centrum Overijssel, tevens bewaarplaats van het provinciaal archief. Binnen dit programma zien we een belangrijke rol voor de verbinding met lokale partijen, waaronder de vele historische verenigingen, musea en oudheidskamers die Overijssel rijk is. Kennis en deskundigheidsbevordering voor beheer en ontsluiting van de meer dan honderd museale collecties, die over het algemeen door vrijwilligers worden beheerd, is daarbij een punt van aandacht. Daarin zien we ook een taak voor de drie grote musea die wij ondersteunen (zie prestatie 6.2.1). Samen met de andere Nedersaksische overheden zetten we ons in voor het behoud van onze streektalen. Door projecten mogelijk te maken waarin materieel en immaterieel erfgoed wordt samengebracht stimuleren we dat erfgoed wordt behouden en dat het verhaal van Overijssel wordt doorverteld door de vele particulieren, organisaties en stichtingen die zich hier in Overijssel voor inzetten.

Acties

  1. Wij actualiseren de regeling Verhaal van Overijssel en maken met deze regeling ten minste tien projecten mogelijk.
  2. Wij maken afspraken met het Prins Bernhard Cultuurfonds over de ondersteuning van kleinere erfgoedinitiatieven en storten daartoe € 50.000,-- in dit fonds (zie ook prestatie 6.3.2).
  3. Wij maken afspraken met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over de benodigde acties ter voorbereiding van de voordracht in 2018 van de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.
  4. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provinciebrede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s (Cultuurnota Overijssel 2017 - 2020) oormerken we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een (jaarlijks) budget van € 340.000 ten laste van de structurele middelen. Ook maken wij afspraken met het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed over het ondersteunen van Overijsselse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
  5. Wij organiseren afstemming met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal.
  6. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen.

Toelichting op voortgang

Wij hebben de regeling Verhaal van Overijssel geactualiseerd. Met de regeling zijn 34 projecten mogelijk gemaakt, waaronder 'Het Verzet Kraakt' en 'Operatie IJssellinie'. Op 20 november zijn alle subsidieontvangers uitgenodigd voor een inspirerende kennisbijeenkomst op landgoed De Vlaminckhorst in Heino.

Wij hebben met een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) dat samen met het Prins Bernard Cultuurfonds  in de zomer is ingesteld, 59 projecten mogelijk gemaakt. Zoals het Anton Pieck Spektakel van Stichting Theater Langs de IJssel, de publicatie 'Kinderen van Camp Conrad' en het educatieproject '900 jaar Heilige Blasius'.

Wij hebben procesafspraken gemaakt met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over de benodigde acties ter voorbereiding van de voordracht in 2018 van de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.

Wij hebben afspraken gemaakt met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provinciebrede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s. (Cultuurnota Overijssel 2017-2020)  hebben we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een budget van € 340.000,-- geoormerkt ten laste van de structurele middelen. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) over het ondersteunen van Overijsselse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Op 30 september organiseerde het KIEN de inspiratiedag 'Versterk je immaterieel erfgoed' in het Dominicanenklooster in Zwolle.

Wij hebben afspraken gemaakt met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Een daarvan was het overnemen door Overijssel van de trekkersrol. Wij hebben gezorgd voor inhoudelijke afstemming tussen de Nedersaksische overheden en het Rijk over een mogelijk convenant.

In de zomer zijn wij een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen te helpen met kennis- en deskundigheidsbevordering.

Financiën

Het is het eerste jaar van het cultuurbeleid 2017-2020. In 2017 is een deel van het uitvoeringsbudget, €122.000 niet besteed. In afwachting van de te nemen maatregelen voor het depot blijft dit bedrag beschikbaar binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>