Context

In de Wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking treedt is opgenomen dat Provinciale Staten een natuurvisie dienen vast te stellen. Integratie met ander beleidsterreinen wordt bevorderd door de natuurvisie integraal onderdeel te laten zijn van de omgevingsvisie.

Het huidige provinciale natuurbeleid was al voor de decentralisatie van het natuurbeleid onderdeel van de omgevingsvisie. Daarom heeft de omgevingsvisie bij de actualisatie in 2016 mede de status gekregen van provinciale natuurvisie. De omgevingsvisie zal vanaf 2017 jaarlijks worden geactualiseerd. Dat betekent dat de provinciale natuurvisie, als onderdeel van de omgevingsvisie als ‘groeimodel’ kan worden doorontwikkeld.

Het natuurbeleid is de afgelopen jaren gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn wij in de volle breedte verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Daarbij horen ook nieuwe taken en bevoegdheden, die ingaan bij de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017. Maar onze verantwoordelijkheid strekt verder dan de uitvoering van deze taken. Meer dan voorheen is het van belang om te werken aan een goede relatie tussen economie en natuur en de verbinding tussen natuur en samenleving te versterken.

Wij willen invulling geven aan onze nieuwe verantwoordelijkheid in samenspraak met de samenleving. Via onder meer de Groene Tafels zijn wij in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen over het onderwerp Natuur.

Op basis van de inzichten uit de Groene Tafels en andere input vanuit de samenleving zullen wij in 2017 een voorstel doen aan Provinciale Staten voor de doorontwikkeling van het provinciale natuurbeleid.

Daarbij  richten wij ons op verdere integratie van het provinciale natuurbeleid met de andere provinciale beleidsterreinen: economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid.

Acties

  1. Voor de zomer leggen wij u een voorstel voor door de actualisatie van het provinciale natuurbeleid, dat doorwerkt in de omgevingsvisie, die de status heeft van provinciale natuurvisie.

Toelichting op voortgang

In samenwerking met vele partners in Overijssel stelden we het koersdocument 'Natuur voor Elkaar' op voor de actualisatie van het provinciale natuurbeleid. Dit stuurden we u in de zomer van 2017 toe (PS/2017/667). Op basis van uw bespreking van dit koersdocument stelden we vervolgens een voorstel op voor de vertaling in de Omgevingsvisie en voor de uitvoering van de acties uit het koersdocument. U heeft dit voorstel in december 2017 vastgesteld met een Statenbesluit (PS/2017/833).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Voor de zomer leggen wij u een voorstel voor door de actualisatie van het provinciale natuurbeleid.