Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287)

Acties

  1. Wij maken afspraken met MarketingOost om in de periode 2016 - 2020, samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, drie virtuele ’metrolijnen te ontwikkelen (‘Hanzesteden’, ‘Castles en Country Houses’ en de ‘Waterlijn’ inclusief Giethoorn) om zo te profiteren van het groeiende inkomende toerisme in Nederland.
  2. Wij maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoek, verblijf en bestedingen door twaalf ondernemers via de regeling ‘Produkt-Markt-Partner-Combinatie –PMPC 2.0’ te stimuleren tot samenwerking, cross-overs en daarmee productvernieuwing.
  3. Wij bevorderen de beleving van de provinciale routenetwerken en de toonaangevende positie als fietsprovincie in Nederland en Europa door ondersteuning van het programma ‘365-dagen fietsen in Overijssel’, waarin bedrijfsleven, sportorganisaties, actieve- en oud beroepsrenners en overheden samenwerken om het fietsgebruik in Overijssel door inwoners en gasten te vergroten.
  4. Wij steunen de samenwerking tussen ondernemers en onderwijsinstituten (Hogescholen Saxion & Windesheim en ROC’s) door het bevorderen van kennisoverdracht en onderzoek over de vrijetijdsmarkt en de ontwikkeling van de ‘Kennisdriehoek vrijetijd’ (Kennispunt Oost, Saxion en de provincie).

Toelichting op voortgang

De acties uit de Begroting 2017 zijn gerealiseerd. Het budget is vrijwel volledig tot besteding gekomen.

De drie nationale ''metrolijnen'' voor Water, Hanzesteden en Kastelen en buitenplaatsen zijn gestart. Hiermee wordt de (internationale) bezoeker verleid om naast Amsterdam, ook andere delen van Nederland te bezoeken.

De PMPC-regeling 2017 heeft met een bijdrage van € 645.000,- 30 ondernemers en partijen in staat gesteld om 10 nieuwe vrijetijdsproducten te realiseren voor de vakantiemarkt in Overijssel. In totaal hebben deze projecten een omvang van meer dan € 2,2 miljoen.

Het meerjaren programma 2017-2019 '365 dagen fietsen in Overijssel' is van start gegaan met programma voor recreatief fietsen en bewegen, woon-werk verkeer per fiets en het stimuleren van fietsen door werknemers van MKB-bedrijven. Het programma is gekoppeld aan het provinciale 'Koersdocument Fiets', waaraan het een bijdrage levert.

Het meerjarenprogramma 2017-2019 'Kennis in ondernemen' van Gastvrij Overijssel voor het toerusten van ondernemers door Saxion Hogescholen, RECRON, HISWA en HORECA NL is van start gegaan. Centraal staat een generiek kennisdeel waarbij vitaliteitsscans, trendplatforms en leefstijprofielen helpen de vrijetijdseconomie in Overijssel beter te laten functioneren en een ondernemersdeel dat is gericht op bedrijfsinnovaties en nieuwe (butenlandse) klantengroepen door innovatiebijeenkomsten&kenniskringen (ondernemersprogramma).

Financiën

Binnen het programma Gastvrij Overijssel resteert nog een bedrag van € 177.000 aan KvO-middelen uit de coalitie-periode t/m 2014 (PS/2012/107). Wij stellen u voor om dit bedrag van € 177.000 te onttrekken aan de Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel en middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Algemene reserve.  Het voorstel tot begrotingswijziging is opgenomen bij Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen.

Begrotingswijziging GS

Er resteert een saldo van € 220.000 door lagere kosten op de inhuur van adviesdiensten en minder verstrekte subsidies op de 2de tender PMPC. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het in 2017 niet bestede bedrag van € 220.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijven 2018 en 2019 voor elk € 110.000 bij prestatie 5.5.1 van de begroting 2018.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is nog vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 een investeringsbudget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld via het Investeringsvoorstel Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 - 2020. Daarmee komt het totaal beschikbare investeringsbudget voor deze prestatie op € 11,1 miljoen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ >> PS/2016/287 (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Q2 - 2018 - Informerende brief naar PS ('midtermreview'). 2 jaar na startdatum programma Gastvrij Overijssel d.d. 6 juli 2016.