Context

In Interprovinciaal verband stemmen provincies activiteiten ter uitvoering van de decentralisatieafspraken af en wisselen provincies ervaringen uit. In het natuurpact is afgesproken om de drie jaar de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen. In samenspraak met het Rijk en de gezamenlijke provincies werken wij actief mee aan deze evaluatie die door het Planbureau van de leefomgeving wordt uitgevoerd. Wij leggen daarbij de nadruk op de kracht van het midden bestuur en de wijze waarop wij verbindingen weten te leggen tussen economie, natuur en samenleving. Wij vinden het van belang om ook richting Tweede Kamer te laten zien dat de decentralisatie van het natuurbeleid een goede zaak is.

Acties

  1. Wij participeren in de evaluatie van het natuurpact.

Toelichting op voortgang

De eerste evaluatie van het Natuurpact is in 2017 gepubliceerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde dat de provincies voortvarend bezig zijn met de uitwerking en uitvoering van hun natuurbeleid. Dit komt met name tot uitdrukking via de vele partnerschappen die provincies met andere organisaties aan gaan om de natuur in Nederland te versterken. Door hun ambities te verbreden – meer focus op natuur en economie en natuur en samenleving – zetten provincies in op een natuur die niet op afstand staat van mensen maar juist verankerd is in de maatschappij. Daarnaast noemt het PBL de plannen van de provincies effectief voor de soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het PBL doet een aantal aanbevelingen. Provincies zijn in 2017 met deze aanbevelingen aan de slag gegaan.

Eind 2019 verwachten wij oplevering van de tweede evaluatie van het Natuurpact. Wij werken mee aan de vraagstelling van de evaluatie, waardoor het versterken van de verbinding tussen economie, natuur en samenleving extra aandacht krijgt. Ook deze evaluatie zal weer een lerend karakter hebben, zodat provincies hun beleid tussentijds kunnen aanscherpen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is  belangenbehartiger en (mede) opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.