Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. We verrichten minimaal één 217a audit.
  2. We herijken ons risicomanagement beleidskader.
  3. We begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.
  4. We coördineren, voeren uit en reviewen de verbijzonderde interne controles die mede ten behoeve van de accountant worden uitgevoerd.
  5. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeurings- en rapporterings toleranties voor de accountantscontrole, bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

Toelichting op voortgang

Het werkprogramma 2017 van concerncontrol, met daarin opgenomen de acties 2017, is conform planning uitgevoerd. Naast reguliere onderzoeken en audits is geïnvesteerd in het verbeteren van het risicomanagement. De herijking van het beleidskader risicomanagement is eind 2017 vastgesteld (PS/2017/835). Dit was voor ons aanleiding om intern het gesprek over risicomanagement te voeren en de rollen en verantwoordelijkheden nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Het afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in het verder verbeteren van de verbijzonderde interne controle functie (VIC). Ondanks het feit dat wij ons al positief onderscheiden ten opzichte van andere provincies en gemeenten zijn wij, samen met de accountant, van mening dat de VIC-functie verder verbeterd moet worden. De door de minister van BZK aangekondigde wetswijzigingen, waarbij de eerder aanbevolen verschuiving van het rechtmatigheidsoordeel van accountant naar ons College wordt geëffectueerd, stimuleert ons om de VIC verder te professionaliseren.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.