Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Wij ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling procesregisseurs en buurtsportcoaches op.
  2. Wij stellen een subsidieregeling impuls breedtesport en talentontwikkeling op.
  3. Wij subsidiëren proeftuinen op het gebied van gezond bewegen.

Toelichting op voortgang

In het voorjaar 2017 hebben wij een verkenning laten uitvoeren naar de vraagstukken die er spelen op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en de relatie met topsport. Er wordt door betrokken organisaties (gemeenten, (sport) organisaties en (sport) verenigingen een duidelijke regierol gevraagd van de provincie waar het gaat om bovenlokaal kennis delen en borgen en het verbinden van organisaties en gemeenten. Vervolgens zijn hiervoor twee kwartiermakers aangesteld. Samen met betrokken gemeenten en organisaties werken de kwartiermakers sinds september 2017 aan het versterken van de provinciale infrastructuur op het gebied van breedtesport en talentontwikkeling en een uitvoeringsprogramma waarin betrokken organisaties en provincie zich gezamenlijk inzetten voor 'een leven lang bewegen in Overijssel'. U bent hierover middels een informatiebrief geïnformeerd (PS/2017/805). Het daarbij behorende uitvoeringsprogramma is in het voorjaar 2018 gereed en zal een meer gedragen en rijker alternatief vormen voor de oorspronkelijke wens van alleen gemeenten voor een subsidieregeling procesregisseurs en buurtsportcoaches.

Ook hebben we geïnvesteerd in projecten die een slimme verbindingen leggen met andere provinciale kerntaken zoals fietsstimulering, verkeersveiligheid (Happy Life). We speelden op deze manier in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven vanuit de samenleving. Daarnaast hebben we middels de subsidieregeling zelfstandig leven en gezond bewegen (10.2) geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de prestatielijn gezond bewegen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit