Context

Met onze inspanningen op innovatie stimuleren wij oplossingen voor Overijsselse maatschappelijke opgaven. Wij dragen de systeemverantwoordelijkheid (inrichting en regievoering) voor het innovatie-ecosysteem. Dat omvat het geheel van intermediairen, subsidie- en financieringsinstrumenten dat er op is gericht ondernemers individueel of vanuit samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het innovatieproces dat begint bij een idee en resulteert in een succesvolle marktintroductie. Onderdeel van het ecosysteem zijn de afzonderlijke ondernemers, kennisinstellingen en intermediairen en de coalities die zij vormen, bijvoorbeeld in de vorm van economic boards, clusters en open innovatiecentra. Ons handelen kenmerkt zich door regionaal organiseren, landsdelig samenwerken en internationaal vermarkten.