Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens (voertuig-weg benadering), om het fietsgebruik te stimuleren. Deze benadering delen we en werken we uit met onze partners (gemeenten en Rijk) en stakeholders (fiets gerelateerde belangenorganisaties zoals Fietsersbond en ANWB) en -nieuwe- fietsgebruikers. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties (waaronder de trein- en busstations) vergemakkelijken we de overstap zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransportmiddel voor langere afstandverplaatsingen en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Met het programma Beter Benutten zetten we ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op vergroting van het aandeel fietsgebruik in het woon-werk verkeer.

Acties

  1. Wij stellen regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied op (onder meer opstellen kernnet fiets met mobiliteits- en functionele knooppunten: zie ook prestatie 4.2.1.
  2. Wij voeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied uit.

Toelichting op voortgang

Wij hebben gewerkt aan het opstellen van een fietsprogramma voor Overijssel en de honorering van diverse fietsprojecten. De fietsprogramma's en projecten zijn integraal opgepakt en verbonden met vrijetijdseconomie, Beter Benutten, verkeersveiligheid, gezondheid, sociale kwaliteit en externe partijen zoals gemeenten, ANWB en fietsersbond. De inzet van fiets-middelen zijn gekoppeld aan de thema's uit het Koersdocument Fiets, infrastructuur, mens/gedrag, voertuig, monitoring en de ontwikkeling van beleid/programmering/contacten.

Fietsinfrastructuur. Samen met externe partijen hebben wij een Kernnet Fiets Overijssel opgesteld. Aan de hand van dit Kernnet zijn de ingediende fiets-infraprojecten 2018 beoordeeld en gesubsidieerd (regionale mobiliteitsgelden).

Mens/gedrag. Om het fietsen te stimuleren is aangesloten bij het initiatief vanuit de vrijetijdseconomie voor het inrichten van een organisatie/programma 365 dagen fietsen in Overijssel. Het programma richt zich op zowel het utilitaire, recreatieve, toer- en sportfietsen. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere MarkertingOost en de gemeenten. Voor de doelgroep 8-12 jarigen van de basisscholen wordt gewerkt aan het project Happy Life van het Sportbedrijf Deventer in de gemeenten Deventer, Almelo en Enschede. Voor de doelgroep ouderen is met de gemeenten besproken om het landelijk project Doortrappen van het ministerie I&W in vier (nog nader te bepalen) gemeenten op te zetten in samenwerking met het ROV Oost Nederland.

Voertuig fiets. Gesprekken over toepassing van de fietsinnovaties zijn gevoerd in het kader van de doorstart Beter Benutten/Duurzaamheid.

Monitoring. In 2017 heeft de provincie deelgenomen aan de landelijke Fietstelweek. De belangstelling voor de Fietstelweek was matig. Daarom hebben wij nu in overleg met de gemeenten een eigen meerjarig provinciaal fietsmonitoring opgestart voor de periode 2018 -2021.

Financiën

Op deze prestatie is ultimo 2017 per saldo € 673.000 meer uitgegeven dan begroot, hoofdzakelijk op het onderliggende subsidiebudget voor de fietssnelweg F35 (onderdeel van de integrale subsidieregeling Mobiliteit, Ubs 5.1). Dit komt, omdat voor de F35 jaarlijks een gelijk bedrag in de begroting is opgenomen, terwijl de uitvoering door betrokken gemeenten jaarlijks fluctueert. Niettemin zijn we in totaliteit binnen het plafond van de subsidieregeling Mobiliteit (Ubs 5.1) gebleven. De overbesteding van € 673.000 loopt mee in het integrale resultaatbestemmingsvoostel dat is opgenomen onder prestatie 4.2.3.

Sinds 2017 is de decentralisatieuitkering verkeer en vervoer opgegaan in de algemene uitkering van het provinciefonds. De budgetten worden sindsdien aangemerkt als reguliere middelen. Bij de begroting 2018 heeft u besloten om vanaf 2018 de bestaande reserve Verkeer en Vervoer te splitsen in een reserve Openbaar Vervoer en de reserve Mobiliteitsprogramma's. In de overgang naar de nieuwe systematiek, wordt het saldo van de niet bestede regulier middelen voor verkeer en vervoer in eerste instantie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer via het integrale resultaatbestemmingsvoorstel bij prestatie 4.2.3. In tweede instantie zullen wij bij de Monitor I - 2018 de reserve Verkeer en Vervoer splitsen met inachtneming van het gestelde plafond ten aanzien van de reserve Openbaar Vervoer. Wanneer de omvang van de reserve het plafond overstijgt valt het meerdere bij Monitor I - 2018 vrij naar de Algemene Reserve.

Investeringsbudget

Toelichting investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2015 (Koersdocument Fiets Overijssel € 0,1 miljoen). Daarnaast is in 2016 € 9,2 miljoen toegevoegd (Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel ). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Algemene Middelen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft  de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (subsidie).   

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Motie Nijhof c.s. - Bestemming vrijvallende financiële middelen bezuiniging N340 N377 van PVV, PvdA, VVD, D66, GL, SGP, CDA en CU. [PS/2014/397]

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Koersdocument Fiets Overijssel [PS/2015/2 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

www.fietssnelwegf35.nl