Context

In de nota grondbeleid (vastgesteld in 2015) hebben we alle in te zetten instrumenten benoemd. Wij hebben instrumenten toegevoegd ten opzichte van de voorgaande nota, bijvoorbeeld de instrumenten tijdelijk beheer en vervreemding nadrukkelijk naar voren gekomen.

Acties

  1. Wij passen de vastgestelde instrumenten in programma's en projecten met een grondopgave toe , waaronder pacht/koopconstructies, inzet van het bedrijfsverplaatsingsinstrument en ruilverkavelingen.
  2. Wij verwerven circa 500 ha grond voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 in circa twintig gebieden (exclusief zelfrealisatie) en verwerven gronden voor de realisatie van de N340,de N34 en de N348 en Ruimte voor de Vecht.
  3. Wij geven gronden in pacht uit en verhuren en beheren panden ten behoeve van het tijdelijk beheer. We beheren tijdelijk tussen de 1500 en 2000 ha.
  4. Wij verkopen circa 100 ha cultuurgrond, circa 60 ha natuurgrond en circa 5 opstallen.
  5. Wij beheren de financiële prognose ecologische hoofdstructuur voor de uitvoeringsreserve voor de P&C cyclus, via de instrumenten planeconomie.
  6. Wij stellen de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) op en stellen deze vast, waarin de grondvoorraad en de inzet van grondbeleidinstrumenten zijn verantwoord en een toekomstperspectief wordt geschetst van de resterende opgave.

Toelichting op voortgang

Acties zijn conform uitgevoerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Op basis van vastgesteld beleid voeren we tijdelijk beheer en vervreemding van de gronden uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.