Context

We houden het provinciale wegennet, bestaande uit 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 338 kunstwerken op een zodanige wijze in stand dat deze aan in 2014 gestelde normen voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 'basiskwaliteit infrastructuur' van het kennisplatform CROW. In de bijlage programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2016 - 2020 vermelden we welke wegvakken we onderhouden.

Acties

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan wegen, kunstwerken en vaarwegen uit conform de tabel in bijlage 5 bij deze begroting.

Toelichting op voortgang

Het geprogrammeerde onderhoud aan wegen, kunstwerken en vaarwegen is in hoofdlijnen conform de tabel in bijlage 5 van de begroting 2017 uitgevoerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.