Context

In 2015 zijn wij gestart met het uitvoeren van pilots en verkenningen om de samenhang tussen economie, natuur en samenleving te versterken. Daarbij hebben we geëxperimenteerd met de provinciale rol. Wij  zetten de uitvoering van pilots en verkenningen voort. In 2016 zijn we gestart met de Groene Tafels ter voorbereiding op de uitwerking van de provinciale natuurvisie. Daarbij is de wederzijdse versterking van economie, natuur en samenleving nadrukkelijk aan bod gekomen.

In 2017 komen de lessen uit pilots en verkenningen en inbreng van partijen tijdens de Groene Tafels samen. Op basis hiervan willen we samen met onze partners voorstellen ontwikkelen hoe we op langere termijn de samenhang tussen economie, natuur en samenleving kunnen versterken. Wij hebben een flexibele aanpak voor ogen die het mogelijk maakt om in te spelen op ontwikkelingen en onze rol door te ontwikkelen in een lerende omgeving.

Acties

  1. Wij willen in 2017 samen met onze partners de lessen van pilots en verkenningen vertalen in een aanpak voor de komende jaren.
  2. Wij zetten het uitvoeren van pilots en verkenningen voort onder andere via de uitvoering van de subsidieregeling natuur en samenleving. Daarbij experimenteren we met de provinciale rol.

Toelichting op voortgang

Tijdens de Groene tafels en werkateliers, waarin we samen met partners het Koersdocument 'Natuur voor Elkaar' hebben opgesteld, hebben we onze ervaringen met de pilots van de afgelopen twee jaar ingebracht. Dit heeft onder andere geleid tot twee prioritaire acties in het nieuwe natuurbeleid: vergroenen van schoolpleinen en vergroenen van steden en dorpen.

Ondertussen ondersteunden we diverse (pilot)projecten binnen de thema’s groen en kinderen, groen in de stad, werk en groen en zorg en groen. Met inzet van de subsidieregeling Natuur en Samenleving hebben we in 2017 veertien projecten begeleid. Daarbij investeerden we in uitwisseling van kennis en ervaring tussen de projecten zodat ze van elkaar konden leren. In 2017 zijn we afgestapt van de tendersystematiek, waardoor het mogelijk werd om aan de voorkant mee te denken met de projecten. Ook vragen we grotere eigen bijdrage ten opzichte van de tenderregeling. Volgens deze nieuwe systematiek hebben we in 2017 circa twintig projecten ondersteund. Van de lopende projecten Baanbrekend Landschap, Zorgend Landschap en Groene Lopers hebben we de doorontwikkeling ondersteund. Tot slot hebben we in 2017 is de nieuwe editie van de prijsvraag Groen, Groener, Groenst geïnitieerd, die in het teken staat van het Groenste schoolplein van Overijssel.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij uw Staten een voorstel voor over de wijze waarop wij  de samenhang tussen economie, natuur en samenleving willen versterken, als onderdeel van de natuurvisie.