Context

Samen met vertegenwoordigers van het Midden- en Kleinbedrijf is in (overgangsjaar) 2016 het meerjarenbeleidskader over internationale handelsbevordering opgesteld. Het beleid verbreedt, verdiept of intensiveert bestaande im- en exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf op lokaal, (inter)provinciaal en nationaal niveau en sluit aan op de problemen die het Midden- en Kleinbedrijf ervaart bij internationale handel. Het beleid omvat tevens de coördinatie van activiteiten van diverse partners op dit domein, te weten: Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), Oost NV, WTC Twente, Kennispoort, Kennispark, andere provincies, e.d.

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.
  2. Wij intensiveren de bestaande, meerjarige inzet op China (provincie Liaoning) door het helpen oprichten van één im-/exportbureau in China op verzoek van en met een onderliggende business case van MKB-bedrijven uit Overijssel.
  3. Wij steunen twee samenwerkingsprojecten tussen de hoger onderwijsinstellingen Universiteit Twente, Windesheim en Saxion en het MKB ten aanzien van competentie-ontwikkeling in internationaal ondernemen.
  4. Wij steunen Kennispark in de internationale profilering van de HTSM-topsector in Twente inclusief crossovers, resulterend in aanwezigheid op vijf internationale beurzen/conferenties en het sluiten van twee samenwerkingsverbanden.
  5. Wij verbinden Overijsselse MKB-bedrijven, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen met partnerorganisaties in vier prioritaire Duitse regio’s (Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen).

Toelichting op voortgang

In het uitvoeringsplan GO4EXPORT, gefinancierd door de provincie Overijssel, zijn verschillende internationale activiteiten georganiseerd door onze partners WTC Twente, Oost NL, VMO en VNO-NCW. Zo zijn in 2017 de Nederlands-Duitse handelsdag, de industriebeurs Duitsland en aanwezigheid van Overijsselse ondernemers op de internationale beurs Medica ondersteunt. Hiernaast is in het kader van de “start-up safari” met 14 HTSM ondernemers in Keulen gesproken met verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijs daar om zo een relevant netwerk op te bouwen. Tevens is een project opgestart waarin HBO-studenten (Saxion) hun (internationaliserings) afstudeeropdracht bij MKB uitvoeren. Onderwerp is het voorbereiden van het MKB op export-activiteiten. Aansluitend krijgen zij een traineeship bij het MKB om hun onderzoek in de praktijk te brengen. Hiernaast is de export challenge day georganiseerd waarin HBO-studenten vragen van het MKB in het kader van export beantwoorden.

In 2017 zijn missies ondersteunt naar China (HTSM), Duitsland (Hannover Messe), Polen (Agrofood) en USA/Canada (revalidatie en Powergen). In totaal hebben meer dan 110 bedrijven/onderwijsinstellingen aan de missies deel genomen. Tijdens de missie naar China in september 2017 is een exportbureau opgericht. Dit bureau begeleidt ondernemers in hun (verdere) proces richting China. Dit varieert van het opvolgen van kansrijke leads die gelegd zijn tijdens de missie naar China tot het uitwerken en pitchen van concrete business cases.

Novel-T (voorheen Kennispark) heeft met meerdere Duitse regio's (Munsterland, Ost Westfalen Lippe en Ruhrgebied) contacten gelegd voor toekomstige samenwerking. De contacten die in 2016 met Beieren zijn gelegd zijn deels gecontinueerd. De UT onderhoudt contacten met de Universiteit in München. De Creative businessweek in München heeft geen vervolg gekregen in verband met ontbrekende belangstelling van het MKB. De relatie met Baden-Württemberg wordt vormgegeven met onze partnerprovincie Liaoning in China. De samenwerking met Nedersaksen en overige delen van Noordrijn-Westfalen verloopt via de uitvoering van het Interreg A programma Nederland-Duitsland.

Financiën

Er resteert een bedrag van € 147.000. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2017.

Daarnaast is via het investeringsvoorstel #in-Overijssel innoveert en internationalseert geld beschikbaar gesteld [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit).